skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 19.04. do 25.04. 2023. godine

Povoljni vremenski uvjeti sa dosta sunčanih perioda, blagim, suhim vjetrom i bez padavina omogučio je let polena svih evidentiranih biljnih vrsta tokom cijele sedmice.

Kao što je u ranijm izvještajima naglašeno, zbog dužeg perioda nižih temperatura praćenih oborinama imao je za posljedicu i jako “razvučen” period cvatnje breze (Betula) tako da su zabilježene visoke i umjerene koncentracije polena na području Tešnja.

Isto se odnosi i na polen hrasta (Quercus) čini je polen takođe prisutan u visokim i umjerenim koncentracijama tokom cijelog izvještajnog perioda.

Polenski spektar pored gore nabrojanih biljnih vrsta obuhvata i polen graba, javora, jasena, topole, oraha, platana, vrbe, čempresa, četinara i trava u niskim do umjerenim koncentracijama.

Tokom mjeseca maja očekivati je značajnije prisusutvo polena trava čiji polen ima visok stepen alergenosti.

U narednoj tabeli daje se prikaz alergenosti polena biljnih vrsta koje su predmetom monitoringa za područje Tešnja.

Popis aeroalergenih biljaka i stepen alergenosti polena

Back To Top