skip to Main Content

Načelnik službe: dr. Fadil Šabović
+387 (032) 448 – 025

Specifična preventiva zdravstvena zaštita mladih u školama i fakultetima se organizuje u okviru Zavoda za javno zdravstvo kantona. Posebni ciljevi školske higijene:

 • rano uočavanje i prepoznavanje poremećaja i bolesti;
 • sprečavanje nastanka društveno neprihvatljivog ponašanja i ovisnosti;
 • usvajanje stavova i navika zdravijeg načina življenja;
 • razvijanje odgovornosti za lično zdravlje i zdravlje drugih;
 • zaštita duševnog zdravlja osobito vezano uz probleme učenja i prilagodbe na školu.

Sadržaj rada školske higijene:

 • praćenje i evalucija provođenja sistematskih i kontrolnih pregleda školske djece;
 • praćenje i evalucija provođenja sistematskih i kontrolnih pregleda nastavnog i drugog osoblja u školama;
 • sprovođenje vakcinacije školske djece prema Programu obaveznih imunizacija;
 • antropometrijska mjerenja školske djece i sa ciljem praćenja rasta i razvoja te ranog prepoznavanja poremećaja i bolesti;
 • posebni programi za rano otkrivanje bolesti i poremećaja zdravlja;
 • praćenje sanitarno-higijenskog stanja u školama i objektima za smještaj učenika;
 • ispitivanje prehrambenih navika školske djece;
 • zdravstveno – odgojne mjere u školama (metode su predavanja, rasprava, radionica, intervju, rad u malim grupama, parlaonica, tribina, vršnjačka edukacija, distribucija štampanih zdravstveno – promotivnih materijala, učešće u medijskim programima…);
 • obuka nastavnog i drugog osoblja u školama u vezi sa zdravljem učenika i faktorima rizika;
 • predavanja i tribine za roditelje i staratelje.
Back To Top