skip to Main Content

Veterinarski zavod, kao organizaciona jedinica u sastavu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, predstavlja naučno istraživačku organizaciju koja svoje djelatnosti obavlja u oblasti veterinarske medicine i usmjerena je ka konstantnom doprinošenju poboljšanja uslova u veterinarskom javnom zdravlju i sigurnosti hrane.

Sastoji se od četiri službe:

1. Služba za veterinarsko javno zdravstvo
2. Služba za epizootiologiju:
a) Laboratorij za serološka ispitivanja
b) Laboratorij za bakteriološka ispitivanja
c) Laboratorij za parazitološka ispitivanja
d) Laboratorij za mastitise i kontrolu mlijeka
e) Laboratorij za dijagnostiku bolesti pčela
f) Laboratorij za izradu mikrobioloških podloga
3. Služba za mikrobiologiju hrane:
a) Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja hrane i hrane za životinje
b) Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja vode
c) Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja predmeta opće upotrebe
4. Služba za hemijsku dijagnostiku:
a) Laboratorij za fizikalno-hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje
b) Laboratorij za fizikalno-hemijska ispitivanja vode
c) Laboratorij za utvrđivanje rezidua u hrani
d) Laboratorij za fizikalno-hemijska ispitivanja otpadne vode.

Ispitne laboratorije Veterinarskog zavoda posjeduju Certifikat o akreditaciji i ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za izvođenje fizičko-hemijskih i mikrobioloških ispitivanja hrane i vode te seroloških i bakterioloških ispitivanja u veterinarstvu. Opremljene su savremenom laboratorijskom opremom za dijagnostiku zaraznih bolesti životinja, mikrobiološke i hemijske analize hrane i vode i hrane za životinje. Da bi se naši ciljevi permanentno ostvarivali, kadrovski potencijal Veterinarskog zavoda je jedan od suštinskih faktora. Pored iskusnih stručnjaka, sa višegodišnjim i neprocenjivim iskustvom, naročita pažnja je posvećena odabiru mladih veterinara i drugih stručnjaka, njihovom stalnom usavršavanju i edukaciji, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

SLUŽBA ZA VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO

Služba za veterinarsko javno zdravstvo obavlja veterinarsku djelatnost u smislu provedbe propisa u oblasti veterinarstva i sigurnosti hrane, a u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja.
Osnovni zadatak Službe za veterinarsko javno zdravstvo je koordinacija sudjelovanja veterinarstva u praksi javnog zdravstva i preventivne medicine.
Strategija sigurnosti u funkciji razvitka prerade i prometa te nadzora kvaliteta namirnica moguća je na osnovama HACCP-koncepcije (engl. Hazard Analysis Critical Control Points), tj. procjene rizika i kontrole kritičnih točaka proizvodnje.

Služba za veterinarsko javno zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na:
a) naučno-istraživački rad u oblasti veterinarstva i sigurnosti hrane;
b) zaštitu i poboljšanje zdravlja životinja;
c) zaštitu zdravlja životinja od zaraznih i drugih bolesti;
d) utvrđivanje, kao i dijagnosticiranje bolesti životinja;
e) obezbjeđivanje mjera za zaštitu stanovništva od zoonoza, alimentarnih infekcija i intoksikacija, sprečavanjem i suzbijanjem ovih bolesti i sprečavanjem prenošenja ovih bolesti sa životinja na ljude;
f) obezbeđivanje zdravstvene ispravnosti sirovina i prehrambenih proizvoda životinjskog porijekla,
g) prevenciju ostataka štetnih materija u prehrambenim proizvodima životinjskog porijekla;
h) obezbjeđivanje zdravstvene ispravnosti vode za napajanje životinja;
i) obezbjeđivanje reprodukcije i proizvodne sposobnosti životinja, sa stanovišta zdravstvene zaštite životinja;
j) obezbjeđivanje mjera za zaštitu okruženja od zagađenja preko uzročnika bolesti, koje se pojavljuju kod životinja, kao i higijenskih prilika i ispravnosti okruženja sa stanovišta zdravstvene zaštite životinja;
k) sprovođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD);
l) zaštitu životinja od mučenja i patnje, kao i obezbjeđivanje dobrobiti životinja;
m) veterinarsko obrazovanje i obavještavanje stanovništva.

Pored navedenog, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, Služba za veterinarsko javno zdravstvo nudi i slijedeće usluge:
• strateško planiranje i kreiranje stručne politike i razvojnih programa u oblasti sigurnosti hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje;
• integrisanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja životinja i sigurnosti hrane i proizvoda životinjskog porijekla;
• razvoj programa i pripremanje procedura i postupaka za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova za rad, registrovanje ili odobravanje objekata za klanje životinja, proizvodnju i promet hrane i proizvoda životinjskog porijekla, proizvodnju i promet hrane za životinje i objekata za sakupljanje, skladištenje, preradu i zbrinjavanje leševa životinja i nus-proizvoda životinjskog porijekla;
• pripremanje dokumentacije za razvoj, uvođenje i provjeru internih sistema kontrole proizvođača u oblasti bezbjednosti hrane, hrane za životinje i nus-proizvoda životinjskog porijekla po zahtjevu istih (HACCP i Planovi samokontrole);
• pripremanje redovnih i vanrednih programa sistematskog ispitivanja bezbjednosti hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje;
• razvoj procedura za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u oblasti veterinarskog javnog zdravstva;
• stručna edukacija;
• informisanje javnosti;
• izrada elaborata i druge tehničke dokumentacije.

SLUŽBA ZA EPIZOOTIOLOGIJU

LABORATORIJE:
Laboratorij za serološka ispitivanja
Laboratorij za bakteriološka ispitivanja
Laboratorij za parazitološka ispitivanja
Laboratorij za mastitise i kontrolu mlijeka
Laboratorij za dijagnostiku bolesti pčela
Laboratorij za molekularnu biologiju
Laboratorij za izradu mikrobioloških podloga

Akreditovane metode:

1. Serologija:
a) Enzootska leukoza goveda – ELISA TEST za dokazivanje specifičnih antitijela za uzročnika enzootske leukoze goveda – Dokazivanje specifičnih antitijela za virus enzootske leukoze goveda – iELISA test – OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 2016, Chapter 2.1.4.;
b) Brucella spp. – ROSE BENGAL metoda – Detekcija prisustva antitijela Brucella spp. u krvnom serumu životinja – Detekcija specifičnih antitijela za B. melitensis; B.abortus i B.suis u krvnom serumu životinja – OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 2016, Chapter 2.1.4..

2. Bakteriologija:
a) Salmonella spp. – BAS EN ISO 6579/A1:2008 Horizontalna metoda za detekciju Salmonella spp. – Amandman 1: Aneks D: Detekcija Salmonella spp. u životinjskom izmetu i u uzorcima okoliša iz faze primarne proizvodnje;
b) Čista kultura Salmonella spp. – BAS CEN ISO/TR 6579-3 Horizontalna metoda za detekciju, brojanje i serotipizaciju Sallmonella – Dio 3: Smjernice za serotipizaciju Salmonella spp. (Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchov, Salmonella Infantis) – Aglutinacijski test za serotipizaciju pet serotipova Salmonella spp. od posebnog značaja za javno zdravstvo.

Ostale metode:

1. Dijagnostika zaraznih bolesti pčela:
a) Akaroza – Detekcija uzročnika akaroze kod medonosnih pčela (Acarapis woodi);
b) Američka gnjiloća pčelinjeg legla – Detekcija uzročnika američke gnjiloće pčelinjeg legla (Paenibacillus larvae);
c) Etinioza – Detekcija uzročnika etinioze kod medonosnih pčela (Aethina tumida);
d) Evropska gnjiloća pčelinjeg legla – Detekcija uzročnika evropske gnjiloće pčelinjeg legla (Melissococcus pluton ili Streptococcus pluton);
e) Kameno leglo – Detekcija uzročnika kamenog legla medonosnih pčela (Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus ili Aspergillus niger);
f) Krečno leglo – Detekcija uzročnika krečnog legla medonosnih pčela (Ascosphaera apis)
g) Nozemoza – Detekcija uzročnika nozemoze kod medonosnih pčela (Nosema apis i Nosema ceranae);
h) Tropileloza – Detekcija uzročnika tropileloze kod medonosnih pčela (Tropilaelaps spp.);
i) Varooza – Detekcija uzročnika varooze kod medonosnih pčela (Varroa destructor).

2. Imunološko-serološke metode:
a) Q groznica – Serološke pretrage na Q groznicu – ELISA test, RVK test;
b) Infektivna anemija klopitara (IAK) – Serološke pretrage na infektivnu anemiju kopitara (IAK) – ELISA test, AGID test;
c) Bolest plavog jezika (BPJ – Bluetongue disease) – Serološke pretrage na bolest plavog jezika – ELISA test.

3. Parazitološke pretrage:
a) Trichinella spp. – Parazitološke pretrage na ličinke Trichinella spp. u mesu divljači;
b) Trichinella spp. – Parazitološke pretrage na ličinke Trichinella spp. u mesu domaćih svinja;
c) Paraziti – Identifikacija parazita i parazitarnih razvojnih oblika u fecesu.

4. Baketriološke analize:
a) Mastitis – Izolacija i identifikacija bakterijskog uzročnika mastitisa;
b) Antibiogram – Izrada antibiograma.

SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE

LABORATORIJE:

Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja hrane i hrane za životinje
Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja vode
Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja predmeta opće upotrebe

Akreditovane metode:

1. Mikrobiološke analize – Hrana:
a) Salmonella spp. – BAS EN ISO 6579:2005/Cor:2010 Horizontalna metoda za detekciju Salmonella spp.;
b) Listeria monocytogenes – BAS EN ISO 11290-1/A1:2005 Horizontalna metoda za detekciju brojanje Listeria monocytogenes – Dio 1: Metoda detekcije;
c) Listeria monocytogenes – BAS EN ISO 11290-2/A1:2005 Horizontalna metoda za detekciju brojanje Listeria monocytogenes – Dio 2: Metoda numeracije.

2. Mikrobiološke analize – Voda:
a) Escherichia coli i koliformne bakterije – BAS EN ISO 9308-1:2015 Detekcija i brojanje Escherichia coli i koliformnih bakterija – Dio 1: Metoda membranske filtracije;
b) Crijevni enterokoki – BAS EN ISO 7899-2:2003 Detekcija i brojanje crijevnih enterokoka – Dio 2: Metoda membranske filtracije;
c) Brojanje uzgojenih mikroorganizama na 22°C nakon 3 dana i na 37°C nakon 2 dana – BAS EN ISO 6222:2003 Kvalitet vode – Brojanje uzgojenih mikroorganizama – Određivanje broja kolonija cijepljenjem agar hranljive podloge za gajenje.

Ostale metode:

1. Mikrobiološke analize – Hrana i hrana za životinje:
a) Enterobacteriaceae – Mikrobiologija lanca hrane – BAS EN ISO 21528-2:2018 Horizontalna metoda za detekciju i određivanje broja Enterobacteriaceae – Dio 2: Metoda brojanja kolonija;
b) Escherichia coli – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS EN ISO 16649-2:2008 Horizontalna metoda za brojanje beta glukuronidaza Echerichia coli;
c) Staphylococcus spp. (S. aureus i dr.) – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS EN ISO 6888-1:2005, BAS EN ISO 6888-1/A1:2005 Horizontalna metoda za brojanje koagulaza pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) – Dio 1: Tehnika korištenja „Baird-Parker agar medija”;
d) Brojanje mikroorganizama – Mikrobiologija lanca hrane – BAS EN ISO 4833-1:2014 Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama – Dio 1: Brojanje kolonija pri 30°C tehnikom izlijevanja podloge;
e) Bacillus cereus – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje — BAS EN ISO 7932:2013 Horizontalna metoda za određivanje suspektnog (pretpostavljenog) Bacillus cereus — Tehnika brojanja kolonija na 30ºC;
f) Kvasci i plijesni – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS ISO 21527-1:2009 Horizontalna metoda za brojanje kvasaca i plijesni – Dio 1: Tehnika brojanja kolonija u proizvodima kod kojih je aktivitet vode veći od 0,95;
g) Kvasci i plijesni – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS ISO 21527-2:2009 Horizontalna metoda za brojanje kvasaca i plijesni – Dio 2: Tehnika brojanja kolonija u proizvodima kod kojih je aktivitet vode manji ili jednak 0,95;
h) Sulfitoredukujuće bakterije – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS ISO 15213:2008 Horizontalna metoda za brojanje sulfitoredukujućih bakterija koje rastu pri anaerobnim uslovima;
i) Bris i ploča – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS ISO 18593:2008 Horizontalna metoda za tehnike uzorkovanja sa površine koristeći kontaktne ploče i briseve;
j) Campylobacter spp. – Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – BAS EN ISO 10272-2:2018 Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. – Dio 2: Tehnika brojanja kolonija.

2. Mikrobiološke analize – Voda:
a) Pseudomonas aeruginosa – Kvalitet vode – BAS EN ISO 16266:2009 Detekcija i brojanje Pseudomonas aeruginosa – Metoda membranske filtracije;
b) Clostridium perfringens – BAS EN ISO 26461-2:2003 Detekcije i brojanja Clostridium perfringens (uključujući spore) u vodi metodom membran filtracije;
c) Clostridium perfringens – Kvalitet vode – BAS EN ISO 14189:2017 Brojanja kolonija vrste Clostridium perfringens (uključujući spore) u vodi metodom membran filtracije.

SLUŽBA ZA HEMIJSKU DIJAGNOSTIKU

LABORATORIJE:
Laboratorij za fizikalno-hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje
Laboratorij za fizikalno-hemijska ispitivanja vode
Laboratorij za utvrđivanje rezidua u hrani
Laboratorij za za fizikalno-hemijska ispitivanja otpadne vode

Akreditovane metode:

1. Fizičko-hemijska ispitivanja – Hrana
a) Brašno – Određivanje sadržaja vlage (do 15% m/m) – BAS EN ISO 712:2011;
b) Brašno – Određivanje sadržaja ukupnog pepela (do 7% m/m) – BAS EN ISO 2171:2011;
c) Brašno – Određivanje stepena kiselosti (1-8 °SH) – TMH103;
d) Hljeb – Određivanje sadržaja vlage (do 50%) – BAS EN ISO 712:2011;
e) Hljeb – Određivanje stepena kiselosti – TMH103.

2. Fizičko-hemijska ispitivanja – Voda
a) Voda za piće, mineralne / izvorske vode, otpadne vode – Određivanje mutnoće u vodi (0,01-1100 NTU) – BAS EN ISO 7027-1:2017;
b) Voda za piće, mineralne / izvorske vode, otpadne vode – Određivanje električne provodljivosti u vodi (0,01 µS/cm – 200 mS/cm) – BAS EN 27888:2002;
c) Voda za piće, mineralne / izvorske vode, otpadne vode – Određivanje pH vrijednosti u vodi (2,00 – 14,00) – BAS EN ISO 10523:2013.

Ostale metode:

1. Fizičko-hemijsko ispitivanje hrane
a) Ispitivanje energetske vrijednosti gotovih jela
• Sadržaj vode – Sušenje;
• Masnoća – Metoda sa hloroformom;
• Sadržaj ugljenhidrata i bjelančevina – računski;
b) Hemijsko ispitivanje hljeba i peciva
• Organoleptika – Ocjenjivanje po sistemu ponderisanih bodova;
• Sadržaj vode – Sušenje;
• Kiselinski stepen – Titracija;
c) Hemijsko ispitivanje tjestenine, tijesta i proizvoda od tijesta
• Sadržaj vode – Sušenje;
• Stepen kiselosti – Titracija;
• Pepeo – Žarenje;
d) Hemijsko ispitivanje meda i srodnih proizvoda
• Električna provodljivost – Konduktometrija;
• Redukovani šećeri – Titracija;
• Saharoza – Titracija;
• Voda – Refraktometrija / Sušenje;
• Materije nerastvorljive u vodi – Gravimetrija;
• Pepeo – Žarenje;
• Stepen kiselosti – Titracija;
• Hidroksimetilfurfurol – Spektrofotometrija;
e) Hemijsko ispitivanje ulja i srodnih proizvoda
• Vlaga i isparljive materije – BAS EN ISO 662;
• Kiselost i kiselinski broj – BAS EN ISO 660;
• Konvencionalna masa po volumenu („Litre weight in air“) – BAS EN ISO 6883;
• Indeks refrakcije – BAS EN ISO 6320;
• Jodni broj – BAS EN ISO 3961;
• Saponifikacioni broj – BAS EN ISO 3657;
• Sadržaj nerastvorljivih nečistoća – BAS EN ISO 663;
• Peroksidni broj – BAS EN ISO 3960;
f) Hemijsko ispitivanje sira
• Sadržaj vode – Metoda sušenja uz etanol i pijesak;
• Stepen kiselosti – Titracija;
• Određivanje NaCl – Metoda po Mohr-u;
g) Hemijsko ispitivanje mesa i mesnih proizvoda
• Sadržaj vode – BAS ISO 1442;
• Pepeo – BAS ISO 936;
• pH vrijednost – BAS ISO 2917;
• Proteini – BAS ISO 937;
• Masti – BAS ISO 1443;
• Slobodne masti – BAS ISO 1444;
• Hidroksiprolin – BAS ISO 3496;
• Kloridi – BAS ISO 1841-1;
• Fosfor – BAS ISO 13730;
• Nitriti – BAS ISO 2918.
2. Fizičko-hemijsko ispitivanje vode za piće, prirodne mineralne i izvorske vode, napojne, demi i kotlovske vode, bazeni
• Osnovna analiza;
• Proširena analiza;
• Boja – Kolorimetrijska metoda po Pt-Co skala;
• Miris – Organoleptika;
• Rezidualni hlor – Kolorimetrijska metoda sa o-tolidinom;
• Kloridi – BAS ISO 9297:2002;
• Utrošak KMnO4 – Metoda po Kübel-Tiemanu;
• Amonijak – Spektrofotometrijska sa Nessler-ovim reagensom;
• Nitrati – APHA 4500. NO3B;
• Nitriti – Kolorimetrijska sa sulfanilnom kiselinom;
• Kalcij – Kompleksometrijska titracija;
• Aluminij – Spektrofotometrijski;
• Magnezij – Kompleksometrijska titracija;
• Ukupna tvrdoća vode – Kompleksometrijska titracija;
• Suhi ostatak – Gravimetrija;
• Željezo – Spektrofotometrijska sa 1,10-fenantrolinom;
• Mangan – Spektrofotometrijska sa amonijpersulfatom;
• Sulfati – Jodometrijska sa barijum hromatom;
• Hidrogen-karbonat – Titracija;
• p-alkalitet – Titracija;
• m-alkalitet – Titracija;
• Ortofosfati – SMEWW 4500-P E.;
• Rastvoreni kisik u vodi – Titracija po Winkler-u;
• Ukupne rastvorene materije (TDS) – Konduktometrija;
• Određivanje sedimentnih materija – Metoda po Inhoffu;
• Hidrazin – ASTM D 1385-01.
3. Fizičko-hemijsko ispitivanje destilovane vode
• pH reakcija;
• Elektroprovodljivost;
• Nitrati – Kvalitativna metoda;
• Supstance koje mogu oksidirati – Kvalitativna metoda;
• Aciditet/alkalitet – Kvalitativna metoda;
• Amonijak – Kvalitativna metoda;
• Sulfati – Kvalitativna metoda;
• Kalcij i magnezij – Kvalitativna metoda;
• Ostatak nakon isparavanja – Gravimetrijska metoda.

Back To Top