skip to Main Content

SLUŽBA ZA VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO

Načelnik službe: mr.sci Muhamed Gladan, DVM
Tel.: +387 (0)32 448 003;
E-mail: muhamed.gladan@inz.ba

Zaposlenici u službi:
1. mr.sci Benijamir Haurdić, DVM; Viši stručni saradnik za sigurnost hrane;  tTel.: +387 (0)32 448 013; E-mail: benijamir.haurdic@inz.ba
2. Rusmir Goletić, DVM; Stručni saradnik za veterinarsko javno zdravstvo i ekologiju tel.: +387 (0)32 448 044; E-mail: rusmir.goletic@inz.ba
3. Benjamin Čaušević, MA upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane; stručni saradnik za sigurnost i tehnologiju hrane tel.: +387 (0)32 448 003; E-mail: benjamin.causevic@inz.ba

Služba za veterinarsko javno zdravstvo obavlja veterinarsku djelatnost u smislu provedbe propisa u oblasti veterinarstva i sigurnosti hrane, a u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja.

Osnovni zadatak Službe za veterinarsko javno zdravstvo je koordinacija sudjelovanja veterinarstva u praksi javnog zdravstva i preventivne medicine.

Strategija sigurnosti u funkciji razvitka prerade i prometa te nadzora kvaliteta namirnica moguća je na osnovama HACCP-koncepcije (engl. Hazard Analysis Critical Control Points), tj. procjene rizika i kontrole kritičnih točaka proizvodnje.

Služba za veterinarsko javno zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na:
a) naučno-istraživački rad u oblasti veterinarstva i sigurnosti hrane;
b) zaštitu i poboljšanje zdravlja životinja;
c) zaštitu zdravlja životinja od zaraznih i drugih bolesti;
d) utvrđivanje, kao i dijagnosticiranje bolesti životinja;
e) obezbjeđivanje mjera za zaštitu stanovništva od zoonoza, alimentarnih infekcija i intoksikacija, sprečavanjem i suzbijanjem ovih bolesti i sprečavanjem prenošenja ovih bolesti sa životinja na ljude;
f) obezbeđivanje zdravstvene ispravnosti sirovina i prehrambenih proizvoda životinjskog porijekla,
g) prevenciju ostataka štetnih materija u prehrambenim proizvodima životinjskog porijekla;
h) obezbjeđivanje zdravstvene ispravnosti vode za napajanje životinja;
i) obezbjeđivanje reprodukcije i proizvodne sposobnosti životinja, sa stanovišta zdravstvene zaštite životinja;
j) obezbjeđivanje mjera za zaštitu okruženja od zagađenja preko uzročnika bolesti, koje se pojavljuju kod životinja, kao i higijenskih prilika i ispravnosti okruženja sa stanovišta zdravstvene zaštite životinja;
k) sprovođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD);
l) zaštitu životinja od mučenja i patnje, kao i obezbjeđivanje dobrobiti životinja;
m) veterinarsko obrazovanje i obavještavanje stanovništva.

Pored navedenog, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, Služba za veterinarsko javno zdravstvo nudi i slijedeće usluge:
• strateško planiranje i kreiranje stručne politike i razvojnih programa u oblasti sigurnosti hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje;
• integrisanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja životinja i sigurnosti hrane i proizvoda životinjskog porijekla;
• razvoj programa i pripremanje procedura i postupaka za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova za rad, registrovanje ili odobravanje objekata za klanje životinja, proizvodnju i promet hrane i proizvoda životinjskog porijekla, proizvodnju i promet hrane za životinje i objekata za sakupljanje, skladištenje, preradu i zbrinjavanje leševa životinja i nus-proizvoda životinjskog porijekla;
• pripremanje dokumentacije za razvoj, uvođenje i provjeru internih sistema kontrole proizvođača u oblasti bezbjednosti hrane, hrane za životinje i nus-proizvoda životinjskog porijekla po zahtjevu istih (HACCP i Planovi samokontrole);
• pripremanje redovnih i vanrednih programa sistematskog ispitivanja bezbjednosti hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje;
• razvoj procedura za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u oblasti veterinarskog javnog zdravstva;
• stručna edukacija;
• informisanje javnosti;
• izrada elaborata i druge tehničke dokumentacije.

Back To Top