skip to Main Content
Načelnica službe: prof. dr. Selma Uzunović
+387 (032) 448 – 045
CV – Bosanski
CV – English

Služba za kliničku mikrobiologiju

Načelnica Službe: Prof. dr. sc. Selma Uzunović, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije sa parazitologijom

Glavna sestra: Alisa Đuherić, laborantica

Služba za kliničku mikrobiolgiju ima 7 uposlenika – 2 doktora medicine/specijalisti medicinske mikrobiologije sa parazitologijom (jedan je doktor znanosti),  3 diplomirane medicinske sestre, 1 laborant, 1 radnik na održavanju higijene.

Uposlenici Odjeljenja stručno su i tehnički osposobljeni za rad u skladu s međunarodno prihvaćenim smjernicama. Kontinuirana suradnja s domaćim i međunarodnim laboratorijima odvija se u svrhu unapređenja analiza.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku je uključena u znanstveno-istraživačke projekte i dio je nastavne baze Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ u Travniku.

Laboratorij za kliničku mikrobiologiju

Rukovodilac: Selma Bečić, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije sa parazitologijom

Mikrobiološka dijagnostika uzoraka vanbolničkih pacijenata.

Mikrobiološke pretrage spolnog i mokraćnoga sistema

 • obrisak vrata maternice, uretre, rodnice,– bakteriološki i mikološki;
 • obrisak spolovila (glansa, vulve) – bakteriološki i mikološki;
 • BHS-B probir: kultivacija beta hemolitičkog streptokoka grupe B iz obriska rodnice, perineuma;
 • bakteriološki i mikološki pregled mokraće (urinokultura)

Mikrobiološke pretrage za utvrđivanje infekcija dišnog sistema i sluznica

 • obrisak ždrijela – bakteriološki i mikološki;
 • obrisak nazofarinksa – bakteriološki;
 • obrisak jezika, usne šupljine – bakteriološki  i mikološki;
 • iskašljaj – bakteriološki  i mikološki;
 • obrisak spojnice oka (konjunktive) – bakteriološki i mikološki;
 • obrisak zvukovoda – bakteriološki i mikološki;

Mikrobiološke pretrage za utvrđivanje infekcija kože i mekih tkiva

 • obrisak kože – bakteriološki i mikološki;
 • obrisak rane – bakteriološki i mikološki;
 • punktat rane – bakteriološki  i mikološki;

Bakteriološke, parazitološke, i mikološke pretrage probavnoga sustava:

 • stolica –  bakteriološki aerobno;
 • stolica – mikološki;
 • stolica – parazitološki;
 • perianalni otisak – parazitološki.

Testiranje bakterija na antimikrobna sredstva (antibiogram)

Mikrobiološka dijagnostika uzoraka osoba koje podliježu sanitarnom zdravstvenom nadzoru (nadgledanje kliconoštva)

 • obrisak nosa – kliconoštvo  aureus;
 • stolica – kliconoštvo SalmonellaShigella
 • stolica na parazite
 • analiza uzoraka iz okoliša na higijensku ispravnost: zraka, ruku, površina

Ostale mikrobiološke pretrage

 • kontrola postupka sterilizacije sporama (autoklav/suhi sterilizator).

Department for Laboratory Diagnostics

Head of Dpartment: Prof. Selma Uzunović, MD, MA, PhD, spec. in medical microbiology

Major Nurse: Alisa Đuherić, analytics

Department for Clinical Microbiology has 7 employees: 2 medical doctors/specialists in medical microbiology (one has Ph. D.), 4 B.Sc. laboratory analytics, 1 laboratory analytics, 1 hygienic condition keeper.

Department staff are all competent for work according to internationally accepted guidelines. Continuous collaboration with national and international laboratories are important in order to improve quality.

Department Clinical Microbiology has been involved in several scientific Projects, and also it is teaching unit of School of Medicine, University of Zenica, and Faculty of Health Care ”Vitez” Travnik.

Laboratory for Clinical Microbiology

Team leader: Selma Bečić, MD, spec. in medical microbiology

Microbiology diagnostics of outpatient samples 

Microbiological analyses of uro- genital tract samples

 • Swab of cervix uteri, uretral, vaginal – bacteriological and micological
 • Swab of vulva and glans – bacteriological and micological
 • Streptococcus beta-haemolyticus B (BHS-B) screening: vaginal and perineal swabs;
 • Bacteriological analysis of urine (urinocuture)- bacteriological and micological

Microbiological analyses of respiratory tract infections samples

 • Swab of throat (pharynx) – bacteriological and micological
 • Swab of tongue, mouth – bacteriological and micological
 • Expectorate – bacteriological and micological
 • Swab of eye conjunctive – bacteriological and micological
 • Swab of meatus acusticus externus – bacteriological and micological

Microbiological analyses of  skin and soft tissue infection samples

 • Swab of skin – bacteriological and micological
 • Swab and punctate of wound infection – bacteriological and micological

Microbiological analyses of  alimentary tract infections

 • Stool samples – bacteriological (aerobic) and micological
 • Stool samples – parasitological
 • Enterobius vermicularis analysis – mounted on cellulose tape (eggs are deposited on perianal folds)

Antibiotic susceptibillity testing of bacteria 

Microbiology surveillance of carriage in food-handling persons,

 • Swab of nose – Staphylococcus aureus carriage
 • Swab of throat – Stareptococcus beta-haemolyticus group A carriage
 • Stool samples – Salmonella and Shigella carriage
 • Stool samples – parasites carriage
 • Environmental samples of air, surfaces, hands

Sterilization process control (autoclave/dry heat)

Back To Top