skip to Main Content

DOKUMENT – VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U INZ SA FORMULAROM ZA PRISTUP PREUZMITE KAO PDF DOKUMENT OVDJE

Podnosiocima zahtjeva za pristup informacijama Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica omogućava da ostvare svoja prava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj 32/01), (u daljem tekstu: Zakon). Cjelokupni tekst Zakona možete preuzeti KLIKOM NA LINK OVDJE.

Svrha zakona je da sve zainteresirane uputi kako da što jednostavnije dođu do informacija koje su u posjedu INZ. Možete tražiti svaku informaciju koja je u posjedu INZ, osim one koja, prema Zakonu, može biti izuzeta od saopćavanja.

Odgovor može biti, u cijelosti ili djelimično, uskraćen, ukoliko se vaše pitanje odnosi djelokrug INZ-a, a tiče se interesa zdravstva, odbrane i sigurnosti, zaštite javne sigurnosti, te zaštite postupka donošenja odluka u javnom organu, ukoliko sadrži povjerljive komercijalne informacije, kada smo dužni bez odlaganja, obavijestiti treću stranu o pojedinostima zahtjeva, te ukoliko narušava nečiju privatnost – odnosno uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica.

Prvi korak u traženju informacije je podnošenje (lično, poštom, faxom ili emailom)
pismenog zahtjeva na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

ZAHTJEV treba da sadrži:
• naziv organa kojem se obraćate;
• što šire obrazloženje informacije koja vas interesuje;
• potreban broj kopija tražene informacije;
• ime, prezime i adresa osobe koja podnosi zahtjev.

KAKO NAPISATI ZAHTJEV?
Ime i prezime podnosioca zahtjeva:
Adresa i telefon podnosioca zahtjeva:
Adresirati na:
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Fra Ivana Jukića 2, 72.000 Zenica
fax 032 448 000; email [email protected]
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama , tražim pristup slijedećim informacijama:
(Navesti precizno koje se informacije traže i opisati ih sa što je moguće više detalja)
Molim vas da mi traženu informaciju dostavite u ____________ kopija, ukoliko su besplatne ili troškovi njihovog umnožavanja ne prelaze iznos od nekoliko KM.
U slučaju da kopiranje iziskuje veće troškove, molim da me o tome obavijestite prije nego moj zahtjev uzmete u razmatranje.
Molim da mi odgovor dostavite u skladu sa Zakonom.
(Potpis podnosioca zahtjeva)

KOLIKO SE ČEKA ODGOVOR?
1. Obaveza je INZ da razmotri da li je primljeni pismeni zahtjev kompletan (što znači, sadrži li ime i adresu podnosioca zahtjeva i da li su podrobno obrazložene informacije koje se traže.
Ukoliko se ustanovi da zahtjev nije kompletan obavijestit ćemo vas u roku od najviše osam dana od dana podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da ste naveli svoju adresu.
2. U slučaju da ste tražili pristup informaciji za koju INZ nije nadležan, vaš zahtjev nismo dužni proslijediti drugom nadležnom javnom organu, ali jesmo dužni obavjestiti vas o nenadležnosti.
3. Kada se u zahtjevu traži pristup informaciji koja, prema Zakonu, može biti izuzeta od saopćavanja, cijenit će se da li je njeno objavljivanje (u cijelosti ili djelimično), u javnom interesu. 0 tome ćemo vas izvijestiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ovaj rok može biti duži u slučajevima:
• kada je prethodno potrebno dobiti izjašnjenje treće strane o saglasnosti za objavljivanje informacije koja sadrži povjerljive komercijalne interese,
• kada je smo dužni obavijestiti treću stranu da će, zbog postojanja javnog interesa, ipak saopćiti informaciju koja je Zakonom utvrđena kao izuzetak od saopćavanja.

PODNIO/PODNIJELA SAM ZAHTJEV, ŠTA SAD?
1. Kad INZ odobri pristup rješenjem će obavijestiti o odgovoru na traženu informaciju.
2. Kad INZ odbije pristup traženoj informaciji (u cijelosti ili djelimično), obavijestit će vas o tome rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, uz navedene razloge za odbijanje.

Back To Top