skip to Main Content

Snabdijevanje dovoljnim količinama zdravstveno ispravne hrane i pravilna prehrana je jedan od osnovnih temelja zdravlja stanovništva. Za osiguranje i zaštitu zdravlja hrana mora biti ne samo odgovarajućeg prehrambenog sastava, nego treba biti i zdravstveno ispravna, odnosno, ne smije sadržavati štetne bološke, hemijske i fizikalne komponente kao posljedicu neadekvatnih higijenskih uvjeta proizvodnje, prerade i pripreme, industrijskog onečišćenja okoliša i neadekvatnih agrotehničkih i veterinarskih mjera, u količinama koje mogu biti opasne za zdravlje ljudi.

Kontrola zdravstvene ispravnosti hrane hrane se vrši prema Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe  (“Službeni list RBiH”, broj 2/92 i 13/94).

Kontroli zdravstvene ispravnosti hrane podliježu svi objekti koji se bave proizvodnjom i prometom kako sirovina, tako i gotove hrane. Uzimanje uzoraka hrane se vrši kontinuirano, u zavisnosti od količine, ili, ako je riječ o gotovoj hrani, o dnevnom prometu obroka. Ispituje se hemijska i mikrobiološka ispravnost hrane. Da bi hrana bila zdravstvno ispravna treba biti proizvedena i prometovana u objektima koji udovoljavaju sanitarno-tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima.

Back To Top