skip to Main Content

Djelatnost zavoda iz oblasti zaštite zdravlja bilja:
• Identifikacija rezidua pesticida, teških metala i drugih nedozvoljenih štetnih materija u i na biljkama koje se koriste u ishrani ljudi i životinja,
• U suradnji sa javnim zdravstvom praćenje koncentracije alergena u okolišu i davanje preporuka
• Dijagnosticiranje štetnih organizama i pružanje stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima
• Provođenje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u oblasti zaštite bilja
• Dekorovizacija javnih i ostalih površina posebno sa aspekta alergogenih biljaka (Integralna zaštita od korova), zaštita od štetnih insekata putem održive upotrebe pesticida, (Integralno upravljanje štetočinama-IPM)

Back To Top