skip to Main Content

Uprava

Direktor Instituta: Prim. dr Senad Huseinagić

+387 (032) 448 – 001
+387 (032) 448 – 000
info@inz.ba

ID broj: 4218900490003 (PDF)
PDV broj:
Registarski broj: 43-05-0011-15  Općinski sud Zenica (PDF)

Transakcijski računi:
BBI banka d.d. Sarajevo:141-801-00019371-46
UniCredit bank d.d. Mostar: 338-580-22211766-89
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo:161-0000-1622900-32

Službe

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Rukovodilac Službe: Alija Sinanović, dipl. pravnik
alija.sinanovic@inz.ba
+387 (032) 448 – 017

Jasna Bajramović, dipl. pravnik
 jasna.bajramovic@inz.ba
 +387 (032) 448 – 013

Služba za komunikacije, promociju i sigurnost

Rukovodilac Službe: Fahrudin Salčinović, dipl. ing.
fahrudin.salcinovic@inz.ba
+387 (032) 448 – 006

Služba za sanitarnu tehniku i DDD

Rukovodilac: Nermin Imamović, dipl. san. ing.
nermin.imamovic@inz.ba
+387 (032) 244 – 558

 sanitarne.ddd@inz.ba
 +387 (032) 205 – 352, (032) 205 – 351
 +387 (032) 205 – 352

Odjeljenje za DDD
Rukovodilac: Admir Gluhić, dipl.med.teh.
 admir.gluhic@inz.ba
 +387 (032) 205 – 352,
 +387 (032) 205 – 352

Služba za finansije i logistiku

Alisa Spahić, dipl. oec.
 alisa.spahic@inz.ba
+387 (032) 448 – 011

Azra Alić, dipl.oec.
 azra.alic@inz.ba
+387 (032) 448 – 007

 finansije@inz.ba

ZAVODI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rukovodilac Zavoda: Prof. dr Boris Hrabač
boris.hrabac@inz.ba
+387 (032) 448 – 005

Služba za kliničku mikrobiologiju

Načelnica Službe: prof. dr Selma Uzunović
selma.uzunovic@inz.ba
+387 (032) 448 – 045

Služba za epidemiologiju

Načelnica Službe: dr med. Fatima Bašić
fatima.basic@inz.ba
+387 (032) 448 – 035

Služba za zdravstvenu ekologiju i higijenu

Načelnik Službe: prof. dr Smajil Durmišević
smajil.durmisevic@inz.ba
+387 (032) 448 – 040

Služba za socijalnu medicinu, organizaciju i ekonomiku zdravstva

Načelnik Službe: doc. dr Suad Sivić
suad.sivic@inz.ba
+387 (032) 448 – 030

Služba za školsku higijenu

Načelnik Službe: dr med. Šabović Fadil
fadil.sabovic@inz.ba
+387 (032) 448 – 025

VETERINARSKI ZAVOD

Rukovodilac Zavoda: dr vet. med. Muhamed Gladan
muhamed.gladan@inz.ba
+387 (032) 448 – 003

Služba za veterinarsko javno zdravstvo

Načelnik službe: mr.sci Muhamed Gladan, DVM
Tel.: +387 (0)32 448 003;
E-mail: muhamed.gladan@inz.ba

Služba za mikrobiologiju hrane

Načelnica Službe: Emina Idrizović, dipl. biolog, MA, spec. mikrobiologije
emina.idrizovic@inz.ba
+387 (032) 200 – 911

– Laboratorij za mikrobiologiju hrane i vode
– Laboratorij za mikrobiologiju hrane za životinje
– Laboratorij za predmete opće upotrebe
– Laboratorij za molekularnu mikrobiologiju

Služba za hemijsku dijagnostiku

Rukovodilac Službe:  dr sc. Amir Ibrahimagić, dipl. ing. MLD
amir.ibrahimagic@inz.ba
+387 (032) 448 – 047

– Laboratorij za fizikalno-hemijska ispitivanja
– Laboratorij za utvrđivanje rezidua u hrani životinjskog porijekla i drugih biološki aktivnih materija u životinjama
– Laboratorij za otpadne vode

Služba za epizootiologiju

Rukovodilac Službe:  mr. sc. Jasmin Dizdarević DVM
jasmin.dizdarevic@inz.ba
  +387 (032) 445 – 890

– Laboratorij za serološka ispitivanja
– Laboratorij za bakteriološka ispitivanja
– Laboratorij za parazitološka ispitivanja
– Laboratorij za mastitise i kontrolu mlijeka
– Laboratorij za izradu mikrobioloških podloga

ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA

Rukovodilac Zavoda:  Kasim Velić
kasim.velic@inz.ba
+

Back To Top