skip to Main Content

Uprava

Direktor: Senad Huseinagić

+387 (032) 448 – 001
+387 (032) 448 – 000
[email protected]

ID broj: 4218900490003 (PDF)
PDV broj: 218900490003 (PDF)

Registarski broj: 43-05-0011-15  Općinski sud Zenica (PDF)

Transakcijski računi:
BBI banka d.d. Sarajevo:141-801-00019371-46
Sparkasse bank d.d. Sarajevo: 1995130020696511
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo:161-0000-1622900-32
Intesa SanPaolo banka d.d. BiH: 154-260-20098330-02

.

Samostalni referent za informisanje i odnose s javnošću : Adnan Džonlić                                                                                                        Menadžer za kvalitet : Benjamin Čaušević

+387 (032) 448 – 010                                                                                                                                                                                                                +387 (032) 448 – 010
+387 (032) 448 – 000                                                                                                                                                                                                             +387 (032) 448 – 000
[email protected]                                                                                                                                                                                                     [email protected]

Službe i odjeljenja

Služba za pravne poslove i javne nabavke

Viši stručni saradnik za javne nabavke: Azra Alić
 [email protected]
+387 (032) 448 – 018

Odjeljenje za kadrovske poslove i pripravnike

Rukovodilac: Jasna Bajramović
 [email protected]
 +387 (032) 448 – 013

Služba za ekonomske poslove

Rukovodilac: Edin Fetić
 [email protected]
+387 (032) 448 – 016

[email protected]

Viši stručni saradnik za računovodstvo i finansije: Alisa Spahić
 [email protected]
+387 (032) 448 – 011

Služba za poslovnu sigurnost i tehničku podršku

Načelnik: Fahrudin Salčinović
[email protected]
+387 (032) 448 – 006

Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i sanitarni nadzor

Načelnik: Admir Gluhić
 [email protected]
 +387 (032) 205 – 352,
 +387 (032) 205 – 352

Služba za sanitarnu tehniku 

 [email protected]

+387 (032) 244 – 558
 +387 (032) 205 – 352, (032) 205 – 351
 +387 (032) 205 – 352

ZAVODI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rukovodilac: Senad Huseinagić
[email protected]
+387 (032) 448 – 025

Služba za epidemiologiju

Načelnik: Fatima Bašić
[email protected]
+387 (032) 448 – 035

Odjeljenje za zdravstvenu ekologiju i higijenu


+387 (032) 448 – 041

Služba za kliničku mikrobiologiju

Načelnik: Selma Bečić
[email protected]
+387 (032) 448 – 045

Služba za socijalnu medicinu, organizaciju i ekonomiku zdravstva

Načelnik: Suad Sivić
[email protected]
+387 (032) 448 – 030

Služba za školsku higijenu

Načelnik: Nino Hasanica
[email protected]
+387 (032) 448 – 025

Služba za promociju zdravlja i kvalitet u zdravstvu

Načelnik: Selvedina Sarajlić-Spahić
[email protected]
+387 (032) 448 – 005

Odjeljenje za promociju zdravlja i prevenciju bolesti

Rukovodilac: Elma Kuduzović
 [email protected]
+387 (032) 448 – 008

Odjeljenje za istraživanje i kvalitet u zdravstvu

+387 (032) 448 – 027

VETERINARSKI ZAVOD

Rukovodilac: Muhamed Gladan
[email protected]
+387 (032) 448 – 003

Služba za epizootiologiju

Rukovodilac:  Jasmin Dizdarević
[email protected]
  +387 (032) 445 – 890

– Laboratorij za serološka ispitivanja
– Laboratorij za bakteriološka ispitivanja
– Laboratorij za parazitološka ispitivanja
– Laboratorij za mastitise i kontrolu mlijeka
– Laboratorij za izradu mikrobioloških podloga

Služba za mikrobiologiju hrane

Načelnik: Emina Idrizović
[email protected]
+387 (032) 200 – 911

– Laboratorij za mikrobiologiju hrane i vode
– Laboratorij za mikrobiologiju hrane za životinje
– Laboratorij za predmete opće upotrebe
– Laboratorij za molekularnu mikrobiologiju

Služba za hemijsku dijagnostiku

Načelnik: Amir Ibrahimagić
[email protected]
+387 (032) 448 – 047

– Laboratorij za fizikalno-hemijska ispitivanja
– Laboratorij za utvrđivanje rezidua u hrani životinjskog porijekla i drugih biološki aktivnih materija u životinjama
– Laboratorij za otpadne vode

ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA

Rukovodilac: Kasim Velić
[email protected]
+387 (032) 448 – 004

Back To Top