skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 14.03. do 20.03.2022. godine

Nešto povoljniji meteorološki uslovi u periodu od 14.03. do 20.03. 2022. godine rezultirali su povećanom koncentracijom polena u zraku u odnosu na proteklu sedmicu. Fenološkim opažanjima primjećuje se da postepeno završava polinacija lijeske (Corylus sp.) i johe (Alnus). Visoka koncentracija polena ove dvije biljne vrste zabilježena je u dane 15. i 16. 03. sa preko 90 polenovih zrna u m3 vazduha.

Pored ove dvije biljne vrste tokom sedmice evidentirano je prisustvo polena čempresa (Cupresus/Taxa), topole (Populus), jasena (Fraxinus), vrbe (Salix) i brijesta (Ulmus) i javora (Acer) u niskim koncentracijama.

Spore gljivice Alternaria su prisutne u niskim koncentracijama.

 

 

Back To Top