skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 07.03. do 13.03.2022. godine

Promjenjivi meteorološki uslovi u periodu od 07.03. do 13.03. 2022. godine rezultirali su smanjenom koncentracijom polena u zraku u odnosu na proteklu sedmicu. Fenološkim opažanjima primjećuje se da dominira cvatnja lijeske (Corylus sp.) i johe (Alnus). Koncentracija polena u zraku je bila u granicama od niske do umjerene. Napominjemo da je polen lijeske i johe sa visokim stepenom alergenosti te se kod izuzetno osjetljivih osoba simptomi alergije mogu javiti već pri niskim koncentracijama.

Pored ove dvije biljne vrste tokom sedmice evidentirano je prisustvo polena čempresa (Cupresus/Taxa), topole (Populus), jasena (Fraxinus), vrbe (Salix) i brijesta (Ulmus) u niskim koncentracijama. Spore gljivice Alternaria nisu zabilježene u izvještajnom periodu.

 

 

 

 

 

 

Back To Top