skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 21.03. do 27.03.2022. godine

U izvještajnom periodu 21.03. do 27.03. 2022. godine primijetno je postepeno smanjenje koncentracije polena lijeske (Corylus sp.) i johe (Alnus) što nagovještava i skori završetak polinacije ove dvije biljne vrste na ovim prostorima. Koncentracija polena ove dvije biljne vrste bila je niska do umjerena.

U narednom periodu očekuje se postepeni porast koncentracije javora (Acer), jasena (Fraxinus), topole (Populus), graba (Carpinus) i vrbe (Salix).

Tokom sedmice evidentirano je prisustvo polena čempresa (Cupresus/Taxa), i brijesta (Ulmus) u niskim koncentracijama. Spore gljivice Alternaria su prisutne u niskim koncentracijama.

Back To Top