skip to Main Content

Učešće INZ-a na konferenciji “Environmental and Material Flow Management” – EMFM 2018

Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, Tehnički fakultet Bor Univerziteta u Beogradu i Univerzitet primijenjenih nauka iz Trira (Univerzitetski kampus Birkenfeld), od 14. do 16. novembra su u Zenici, organizirali 8. međunarodnu konferenciju Environmental and Material Flow Management (Upravljanje tokovima životne sredine i materijala) – EMFM 2018.

Na ovoj međunarodnoj konferenciji predstavio se i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Autori rada “Enviromental and health effects of inadequate disposal of animal waste in Zenica-Doboj canton (Okolišni i zdravstveni efekti neadekvatnog zbrinjavanja animalnog otpada o ZDK) su dr. veterinarske medicine Rusmir Goletić iz Veterinarskog zavoda i magistar Safet Kubat iz Službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu INZ-a.

S obzirom na trendove u pogledu klimatskih promjena i na politike EU-a u vezi s podizanjem nivoa zaštite okoliša, te cjelokupnim radom na održivom razvoju, EMFM 2018 je imao za cilj pratiti nova naučna kretanja i podići nivo znanja i stručnosti u spomenutim oblastima u regionu Jugoistočne Evrope.

Prema raspoloživim podacima na području ZDK se godišnje proizvodi se oko 22.500 tona životinjskog porijekla, ali se pretpostavlja da je ta količina mnogo veća. U cijeloj BiH nema adekvatnih kapaciteta za odlaganje otpada životinjskog porijekla, što je najveći problem u upravljanju otpadom životinjskog porijekla, pa se većina otpada životinjskog porijekla odlaže ukopavanjem u jame grobnice, deponuje na komunalnim deponijama, a u najgorim slučajevima odbacuje se na obale rijeka, u šume ili na druge lokacije bez ukopavanja. Ovako neadekvatno tretirani otpad životinjskog porijekla predstavlja rizik kako za okoliš tako i za javno zdravlje, navodi dr. Goletić.

Aktivnosti na izgradnji adekvatnih kapaciteta za upravljanje otpadom životinjskog porijekla u BiH trebale bi započeti 2019. godine, kako je predviđeno u “Strategiji upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskom otpadom u Bosni i Hercegovini sa akcionim planovima”.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane

Back To Top