skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 15.03. do 21.03. 2023. godine

Kišne oborine obilježile su početak izvještajnog perioda te u skladu s tim i prisutnost polena u zraku na području Tešnja je bila na nivou niskih do umjerenih koncentracija tek u drugom dijelu posmatranog perioda.

Završava se polinacija johe (Alnus sp.), i lijeske (Corylus sp.), na području Tešnja, te će u narednom periodu prisutnost polena ovih biljnih vrsta biti na nivou niskih koncentracija zbog polena koji će biti uhvaćen sa visočijih područja.

U narednom periodu slijedi značajnije prisustvo polena graba (Carpinus, topole (Populus), jasena (Fraxinus),vrbe (Salix) i polena iz porodica Cupresaceae/Taxaceae (tise i čempresi) koja obuhvata veoma jako raznoliku skupinu biljnih vrsta i čiji polen će u dužem vremenskom period biti prisutan.

U narednoj tabeli daje se prikaz alergenosti polena biljnih vrsta koje su predmetom monitoringa za područje Tešnja.

Back To Top