skip to Main Content

Svjetski dan djeteta

Svake godine se 20. novembra obilježava Svjetski dan djeteta kao dan posvećen djeci i njihovoj dobrobiti. U BiH Konvencija o pravima djeteta je pravni akt sadržan u Ustavu BiH.

Međunarodni dan djeteta ustanovljen je Odlukom Generalne skupštine UN-a na dan kada je 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Tom odlukom UN je taj dan preporučio kao dan prijateljstva i razumijevanja među djecom.

Povodom tog dana se odvijaju aktivnosti koje promoviraju dobrobit djece i njihova prava kao „malih ljudi“. Neka od najvažnijih osnovnih prava djeteta su: pravo na preživljavanje, na razvoj, na zaštitu i pravo na sudjelovanje. Prava djece su univerzalna i trajna. Djeca su naša budućnost i svaka nova generacija ima priliku za stvaranje temelja za novi, bolji svijet, svijet dostojan djeteta. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu njegu, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga.

Odbor za prava djeteta UN-a identificirao je opća načela na kojima se temelje sva prava sadržana u Konvenciji o pravima djeteta. Načelo nediskriminacije prema kojem djeca podrazumijeva za djeca ne smiju trpiti diskriminaciju “neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih staratelja”.

Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni. Također, djeci se mora omogućiti da aktivno sudjeluju u rješavanju svih pitanja koja utiču na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Dječja prava su prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina, te ista ta prava bi trebala svakom djetetu osigurati mogućnost da dostigne najviše što može.

Na odraslima je da provode i promovišu prava djece, ali da uključe i samu djecu u rasprave i odlučivanje o njihovim pravima i potrebama.

Iz javno-zdravstvene perspektive neophodno je raditi na promociji i zaštiti zdravlja djece od najranije dobi. Brojne prijetnje zdravlju djece, poput prekomjerne tjelesne mase i debljine danas su među globalno vodećih prioritetima javnog zdravstva.

Osiguravanjem zdravstvene zaštite i njege, promocijom zdravih stilova života, osiguravanjem nutritivno kvalitetnih obroka u zdravstvenim, odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama, prevencijom bolesti i povreda i brojnim drugim mjerama doprinijet ćemo očuvanju i zaštiti zdravlja djece te smanjiti rizik za razvoj bolesti.

Obilježavanjem ovog datuma želi se podsjetiti i senzibilisati javnost na poštivanje dječjih prava i potrebu zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije, te da se skrene pažnja na neophodnost stavljanja interesa djeteta u prvi plan kod kreiranja i provođenja svih aktivnosti koje se tiču djece, bez obzira na to da li ih sprovode javne ili privatne institucije, sudovi, administrativni organi ili zakonodavna tijela itd.

Služba za školsku higijenu INZ

Back To Top