skip to Main Content

Potpisan Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH – INZ će izraditi Program uklanjanja odlagališta i Studiju izvodljivosti zbrinjavanja životinskog otpada u ZDK

Potpisan Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH – INZ će izraditi Program uklanjanja odlagališta i Studiju izvodljivosti zbrinjavanja životinskog otpada u ZDK

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je potpisao Ugovor o realizaciji projekta sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH. Fond će finansijski pomoći realizaciju projekta „Izrada studije izvodljivosti zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla na području ZDK sa planom aktivnosti, uključujući i Program uklanjanja postojećih odlagališta, jama i grobalja za otpade životinjskog porijekla sa procjenom sredstava“.

Projekat se provodi uz saglasnost Vlade ZDK i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline. Vođa petočlanog projektnog tima je doktor veterinarske medicine Rusmir Goletić.

Okolišni problem

Strategijom zaštite okoliša FBiH (2008.-2018.), Federalnim planom upravljanja otpadom (2012.-2017.), Kantonalnim planom zaštite okoliša ZDK (2017.-2025.) i Planom upravljanja otpadom ZDK (2008.-2028.) definirani su operativni ciljevi i predviđene su mjere za stvaranje uvjeta za okolinski prikladno upravljanje otpadom životinjskog porijekla.

– Na području Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) otpad životinjskog porijekla predstavlja veoma veliki veterinarsko-zdravstveni i okolišni problem zbog toga što nije riješeno upravljanje ovim kategorijama otpada. Otpad životinjskog porijekla je snažan izvor onečišćavanja i zagađivanja svih medija okoliša (tlo, voda, zrak) i značajno pogoršava higijensko-epidemiološko i ekološko stanje okoliša čime ugrožava zdravlje lokalnog stanovništva. Ovaj problem je identificiran i konstatovan kao prioritetan za rješavanje u Kantonalnom planu zaštite okoliša ZDK i Planu upravljanja otpadom ZDK, kao i terenskim opservacijama stručnih lica Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, ističe dr. Goletić.

Prema Planu upravljanja otpadom na području ZDK za period 2008.-2028. godina, kao i drugim kantonalnim i federalnim strateškim planovima koji se odnose na upravljanje otpadom, potrebno je uspostaviti kapacitete za adekvatno zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla, te sanirati i zatvoriti postojeća odlagališta, jame grobnice i groblja za otpad životinjskog porijekla s ciljem eliminisanja postojećih veterinarsko-zdravstvenih, higijensko-epidemioloških i okolišnih žarišnih tačaka. Planirano je da cijeli projekat traje deset mjeseci.

Rad na terenu

Osim otpada životinjskog porijekla koji se i dalje kontinuirano generira u različitim pogonima i objektima (farme, klaonice, pogoni za preradu i proizvodnju mesa, mesnice i dr.), dodatan problem predstavljaju i postojeća odlagališta, jame i grobnice otpada životinjskog porijekla.

Zbog toga je ove probleme potrebno hitno rješavati, kako je to i predviđeno ovim projektom.

– Uzimajući u obzir ciljeve postavljene u Strategiji zaštite okoliša FBiH, kao i ciljeve postavljene Planom upravljanja otpadom, postavljeni su ciljevi koji se žele postići izradom ovog projekta, a to je opći cilj zaštite zdravlja ljudi i životinja i zaštite okoliša, kroz unaprijeđenje sistema za upravljanje otpadom životinjskog porijekla na području Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), te specifični ciljevi kao što su uspostava sistemskih rješenja za adekvatno zbrinjavanje animalnog otpada na području ZDK kroz izradu Studije izvodljivosti i Program, podizanje svijesti učesnika u proizvodnji i zbrinjavanju animalnog otpada o važnosti adekvatnog zbrinjavanja, kao i otklanjanje trenutne (aktuelne) prijetnje po zdravlje ljudi i životinja i okoliša uzrokovane postojanjem odlagališta, jama i grobalja otpada životinjskog porijekla na području kantona, navodi rukovodilac Zavoda za veterinarstvo uokviru Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dr. Muhamed Gladan.

Uklanjanje odlagališta

Izrada Studije izvodljivosti zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla na području Zeničko-dobojskog kantona sa planom aktivnosti uključujući i Program uklanjanja postojećih odlagališta, jama i grobalja za otpade životinjskog porijekla sa procjenom sredstava predstavlja realizaciju i ostvarivanje operativnih ciljeva i planiranih mjera navedenih strateških planova vezanih za upravljanje otpadom.

Planom upravljanja otpadom na području ZDK predviđene su mjere za upravljanje otpadom životinjskog porijekla koje se odnose na uspostavu kapaciteta za adekvatno zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla, te saniranje i zatvaranje postojećih odlagališta, jama grobnica i grobalja za otpad životinjskog porijekla.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top