skip to Main Content

Napomene za zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike

Svjesni aktuelne situacije sa novim koronavirusom, ali i kontinuiranih preporuka koje svi dobijamo od nadležnih ministarstava i kriznih štabova, kao i činjenicu da su zdravstvene ustanove već davno poduzele preventivne, higijenske i protivepidemijske mjere, ipak nam je svima potrebno s vremena na vrijeme određeno podsjećanje. Sve preporuke koje izdaje Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) usklađene su sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, nadležnih ministarstava, Federalnog zavoda za javno zdravstvo, te drugih referentnih zdravstvenih ustanova iz zemlje i okruženja.

Strategije za prevenciju ili ograničavanje širenja Covid-19 u zdravstvenim ustanovama obuhvataju osiguravanje trijaže, rano prepoznavanje, kontrolu izvora (izolacija pacijenata sa sumnjom na infekciju novim korona virusom), te primjenu standardnih mjera predostrožnosti za sve pacijente.

Klinička trijaža podrazumijeva sistem za procjenu svih pacijenata na prijemu koji omogućava rano prepoznavanje moguće infekcije novim korona virusom i hitnu izolaciju pacijenata sa sumnjom na infekciju u prostor odvojen od drugih pacijenata (kontrola izvora). S ciljem olakšavanja rane identifikacije slučajeva sa sumnjom na infekciju novim korona virusom, zdravstvene ustanove bi trebalo da:

 • podstaknu zdravstvene radnike na visok stepen kliničke sumnjičavosti,
 • nastave održavati već uspostavljene opremljene trijažne stanice na ulazu u zdravstvenu ustanovu, uz raspoređivanje obučenog osoblja,
 • nastave koristiti upitnik za skrining na osnovu ažurirane definicije slučaja,
 • obnove obavještenja u javnim prostorijama sa upozorenjima za simptomatične pacijente da se prvo telefonom obrate zdravstvenim radnicima,
 • promovišu higijenu ruku, respiratornu higijenu i distanciranje kao osnovne preventivne mjere.

Opća pravila

Opća pravila podrazumijevaju sljedeće mjere:

 • za sve zdravstvene radnike, pacijente i posjetitelje nužno je osigurati na vidljivom mjestu na ulazu u ustanovu obavijest, upute i preporuke za pridržavanje općih higijenskih postupaka i mjera socijalnog distancirnja, te dostupnost punktova s dezinfekcijskim sredstvima za ruke,
 • korisnicima i posjetiteljima na glavnim ulazima, u čekaonicama i pultovima za prijem pacijenata na raspolaganje staviti dispenzore s dezinfekcijskim sredstvom za ruke (70%-tni alkohol), papirnate maramice i kante za otpad s poklopcem,
 • zabraniti ulazak svim osobama (radnici, posjetitelji i osobe koje iz poslovnih razloga posjećuju ustanovu) koje imaju simptome akutne infekcije respiratornih putova,
 • razmisliti o prilagođavanju ili čak odgodi grupnih aktivnosti unutar ustanove (rekreativne aktivnosti, posjete),
 • sastanke organizovati poštujući preventivne higijenske mjere ili organizovati videokonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu.

Kretanje zdravstvenih radnika i pacijenata unutar ustanove

Kretanja zdravstvenih radnika unutar ustanove regulišu se sljedećim mjerama:

 • zatvaraju se postojeći putevi između odjela i pojedinih dijelova ustanove, te će se komunikacija između odjela odvijati samo na nivou nužnom za nesmetano funkcioniranje ustanove,
 • kretanje pacijenata između odjela dopušta se samo u slučaju nužnih intervencija, u pratnji zdravstvenog radnika (nužna zdravstvena njega na drugom odijelu),
 • za sve puteve kojima će se vršiti kretanje pacijenata između odjela mora se svim zaposlenicima dostaviti obavijest o tačnim rutama/smjerovima kretanja,
 • ukoliko je riječ o kretanju pacijenta sa simptomima akutne respiratorne bolesti, potrebno je da isti nosi hiruršku masku, a zdravstveni radnik u pratnji odgovarajuću zaštitnu opremu koju je stavio prije kontakta s pacijentom,
 • sva zaštitna oprema za zdravstvene radnike mora se koristiti na ispravan način (svim zdravstvenm radnicima mora se osigurati edukacija i upute za korištenje zaštitne opreme i svaki radnik mora potvrditi da je upoznat s načinom odijevanja i skidanja iste), u prethodno definisanim situacijama, s mjerama opreza, ali racionalno,
 • kretanje i izmještanje osoblja i pacijenata treba pratiti i bilježiti radi eventualne potrebe njihovog daljnjeg nadzora,
 • nužno je odrediti osoblje s pristupom sobama za izolaciju zaraženih koronavirusom i voditi evidenciju tih zdravstvenih radnika.

Preporuke za postupanje u domovima zdravlja – na primarnom nivou

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti potrebno je uložiti napore u informisanje građanstva primarno usmjereno na dva cilja:

 • spriječiti istovremeni boravak u čekaonicama osoba s respiratornim simptomima i drugih pacijenata,
 • smanjiti broj dolazaka hroničnih pacijenata bez akutnih zdravstvenih tegoba i to aktivnijim nadzorom pacijenata putem telefona.

Nužno je sve korisnike zdravstvene zaštite upoznati da u slučaju postojanja simptoma respiratorne infekcije moraju obavezno najprije telefonski kontaktirati zdravstvenu ustanovu. Ova obavijest o potrebi telefonskog dogovora treba biti:

 • postavljena na istaknutom i dobro vidljivom mjestu na samom ulazu u dom zdravlja
  odnosno zdravstvenu ustanovu,
 • dovoljno velika, čitka i svima razumljiva,
 • sadržavati kontakt telefonski broj (fiksni ili mobitel) na koji oboljela osoba treba zvati zdravstvenog radnika (radi anamneze i prikupljanja podataka o mogućoj zarazi, te dogovora o daljnjem postupanju),
 • ako je tako u razgovoru dogovoreno i osoba se upućuje do doma zdravlja, odmah po dolasku telefonski kontaktira zdravstvenog radnika kako bi obavjestila da je stigla ispred doma zdravlja odnosno zdravstvene ustanove,
 • osoba koja ima respiratornu infekciju, pri dolasku pred zdravstvenu ustanovu mora staviti masku ili papirnatu maramicu kojom će pokriti nos i usta,
 • nakon što pacijent obavijesti telefonom da je stigao, zdravstveni radnik dolazi do pacijenta, pacijentu se daje hirurška maska ukoliko je nije imao, a pacijent ulazi u prostor, pri tome ne ulazeći u zajedničke prostore (čekaonica i dr.),
 • osobe koje sumnjaju da imaju Covid-19 telefonom kontaktiraju nadležnog ljekara.

Pacijent cijelo vrijeme mora imati hiruršku masku ili papirnatu maramicu koja prekriva nos i usta, te ga se mora uputiti da koristi papirnatu maramicu u koju će kašljati ili kihati.

Preporučeno je da se pacijent do zdravstvene ustanove preveze u vlastitom automobilu ili da ga preveze neko od ukućana odnosno onih osoba s kojima je pacijent i inače bio u kontaktu. Vozač/pratnja mora pričekati u automobilu i ne ulaziti u prostorije zdravstvene ustanove. Prilikom vožnje treba održavati udaljnost u socijalnom kontaktu na način da se oboljeli ili osoba sa simptomima smjesti dijagnonalno od vozača, i to na stražnje sjedište iza suvozača. Potrebno je izbjegavati nezaštićen kontakt s potencijalno oboljelim od Covid-19 i njihovim stvarima. Po završenom prevozu, provesti higijenu mjesta i kabine brisanjem unutrašnjih površina automobila sredstvom za dezinfekciju površina ili dezinfekcionim maramicama.

Zdravstveni radnik tokom pregleda pacijenta sa respiratornim simptomima treba biti adekvatno zaštićen: nošenje hirurške maske, zaštitnih naočala/vizira, rukavica za jednokratnu upotrebu i jednokratnog ogrtača. Treba pokušati smanjiti fizički kontakt s takvim pacijentom kao i njegov kontakt s drugima, nastojati se održati na udaljnosti od najmanje 1 metar osim tokom fizikalnog pregleda. Kod zahvata koji generiraju aerosol, zdravstveni radnik treba koristiti masku koja omogućava najbolju zaštitu.

Nakon provedenog pregleda jednokratna zaštitna oprema odlaže se u za to predviđenu kantu za biološki otpad koja ima poklopac i s tim otpadom postupa se nadalje kao s infektivnim otpadom. Čišćenje i održavanje prostora u kojima se kreću oboljeli i oni za koje se sumnja da boluju od Covid-19 provodi se dezinfekcionim sredstvima i prema protokolu za čišćenje u zdravstvenim ustanovama.

Osobi koja se telefonski javi, a koja je u zadnjih 14 dana bila u kontaktu s oboljelim od Covid-19, treba savjetovati da:

 • ostane kod kuće u samoizolaciji,
 • obavezno telefonom kontaktira teritorijalno nadležnog epidemiologa ako već nisu stupili u kontakt (dati kontakt broj) radi provedbe mjere zdravstvenog nadzora,
 • ukoliko je riječ o strancu i potrebi zdravstvenog nadzora, preporučuje se da sam zdravstveni radnik nazove teritorijalno nadležnog epidemiologa i obavijesti ga o konkretnom slučaju,
 • ako je potreban ljekarski pregled, preporučuje se pregled obaviti i uzeti bris za dijagnostiku Covid-19 u kućnoj posjeti ili uvesti osobu u ambulantu na način da ne dolazi u kontakt s drugim pacijentima u čekaonici,
 • osobama koje moraju ostati u samoizolaciji potrebno je omogućiti izostranak s posla, bolovanje, kao i za one koji imaju simptome infekcije respiratornih puteva,
 • osoba u samoizolaciji treba biti u svom domu, a ako je nužan izlazak iz kuće, treba koristiti hiruršku masku ili pokriti nos i usta papirnatom maramicom, te što je kraće moguće boraviti van kuće, uz izbjegavanje javnog prevoza i izbjegavanje kontakata s drugim ljudima.

Posjeta ambulanti

U ambulanti se provode sljedeće mjere:

 • pacijent ulazi u prostor namijenjen za pregled te polaže svoju odjeću i predmete na stolicu predviđenu za odlaganje stvari,
 • u prostoriju za preglede mogu ući samo pratioci pacijenata koji nisu samostalni ili pratioci maloljetnika,
 • obezbijediti jedan dio stola ili neki drugi prostor za zdravstvenu dokumentaciju pacijenta,
 • obezbijediti i organizovati na kolicima ili odgovarajućem postolju materijal potreban za pregled ili pružanje pomoći kako bi se izbjegla kontaminacija materijala na glavnim kolicima,
 • zdravstveni radnici treba da nose odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu nakon što su oprali ruke, odnosno uvijek trebaju nositi hiruršku masku i rukavice, a nepromočivo jednokratno odjelo, kecelju, naočale, vizir zavisno od vrste posla koji se obavlja,
 • ukoliko se zaprlja ili namoči, lična zaštitna oprema se mora promijeniti,
 • ovo se ne odnosi na rukavice koje se moraju mijenjati nakon svakog pregleda i nakon pranja ruku,
 • naočale i vizir se mogu ponovo koristiti nakon što se očiste i dezinficiraju,
 • prati ruke poštujući korake koje je propisala Svjetska zdravstvena organizacija,
 • obratiti pažnju da se izbjegne kontaminacija materijala i površina, kompjuterske tastature i miša, telefona itd.,
 • nakon svakog pregleda očistiti i dezinficirati sve površine s kojima je pacijent došao u kontakt: krevet, sto, stolica, itd.,
 • po završetku rada ambulante potrebno je odložiti u odgovorajući spremnik za rizični infektivni otpad sve materijale i jednokratne predmete korištene tokom rada ambulante, dezinfikovati sve površine, a posebno kolica s medicinskim instrumentima, skinuti kompletnu ličnu zaštitnu opremu osim hirurške maske i oprati ruke,
 • staviti nove rukavice i očistiti korištene naočale/vizir,
 • zatvoriti spremnik namijenjen za rizični infektivni otpad, skinuti rukavice, oprati ruke, skinuti masku, oprati ruke.

Boravak u čekaonici

U čekaonici se provode sljedeće mjere:

 • obezbijediti alkoholni rastvor za higijenu ruku prisutnih pacijenata,
 • osigurati da pacijenti u čekaonici međusobno održavaju najmanje 1 metar razmaka,
 • osigurati da pacijenti sa respiratornim simptomima ne budu u istom prostoru sa ostalim pacijentima,
 • u čekaonici se mogu zadržavati samo pratioci pacijenata koji nisu samostalni ili pratioci maloljetnika,
 • ukoliko pacijent ili njegov pratilac nose rukavice, potrebno ih je zamolit da ih skinu te da obave odgovarajuću dezinfekciju ruku alkoholnim rastvorom (za ovo je zadužen zdravstveni radnik),
 • ukoliko korisnik ili njegov pratilac nose svoje hirurške maske ili maske s filterom, nije ih potrebno skidati,
 • ukoliko korisnik ili njegov pratilac ne nose hirurške maske, zdravstveni radnik će im dati po jednu masku po dolasku u ambulantu.

Smještaj pacijenata u stacionarnu zdravstvenu ustanovu

Smještaj pacijenata u stacionarnu zdravstvenu ustanovu treba da se obavlja poštujući sljedeće mjere:

 • bolnica određena za prihvat pacijenata oboljelih od Covid-19 treba izvršiti procjenu broja kreveta za izolaciju i intenzivnu njegu, te imati plan i mjere za proširenje kapaciteta za inzenzivnu njegu,
 • u svakom planu bolnica je dužna predvidjeti komunikacijske koridore kojima će se kretati pacijenti i osoblje, pri čemu dio puteva mora biti predviđen za premještanje zaraženih pacijenata,
 • potrebno je odrediti (prema simptomima i napredovanju bolesti) kako se mogu pacijenti smještati zajedno (i koliko njih) u sobe u slučaju potrebe,
 • svo osoblje bolnice mora biti upoznato s mjerama lične zaštite, mjerama zaštite drugih osoba (pacijenti, posjetitelji, osoblje i dr.), te mjerama koje se u bolnici provode vezano uz bolest, pacijente, osoblje i posjetitelje,
 • potrebno je osigurati dovoljne količine i odgovarajuće/različite veličine zaštitne opreme za postupke kod kojih nastaje aerosol u ordinacijama, salama ili sobama za izolaciju zaraženih pacijenata,
 • pristup sobama za izolaciju smiju imaju samo zdravstveni radnici koji su za to prethodno određeni i osposobljeni,
 • nužno je uspostaviti vanjske punktove za trijažu te odrediti trijažno osoblje educirano za trijažiranje,
 • trijaža mora imati prethodno definisane kriterije (posebno u slučaju iznimnog pogoršanja situacije i nedostatnih kapaciteta),
 • ograničiti transport i kretanje pacijenata u isključivo zdravstvene svrhe,
 • svi pacijenti, bili pozitivni ili negativni na novi koronavirus, imaju pravo na zdravstvenu uslugu, uz mjere predostrožnosti.

Pristup posjetiteljima

Pristup posjetiteljima u iznimnim okolnostima kada je posjete nemoguće izbjeći reguliše se sljedećim mjerama:

 • prijem pacijenata i info-pult na takvim su mjestima gdje je moguće ugraditi pregrade ili gdje već postoje pregrade (npr. staklene ili plastične) na pultovima kako bi se ograničio bliski kontakt između zdravstvenog osoblja i potencijalno zaraženih pacijenata,
 • kod potpune zabrane posjeta pacijentima, ustanove mogu donijeti odluku o iznimkama u slučaju smrtnih ishoda ili kada je prisutnost posjetitelja ključna za dobrobit pacijenta,
 • za takve posjetitelje definisati stroga pravila ulaska u ustanovu, bez mogućnosti slobodnog kretanja po ustanovi (moraju imati osiguranu pratnju radnika zdravstvene ustanove),
 • za odvijanje posjeta koje su neodgodive, posjetiteljima treba omogućiti dostupnost zaštitne opreme, s uputama za njeno korištenje (oblačenje, nošenje i skidanje),
 • nužno je voditi evidenciju posjetitelja.

Uloga, prava i odgovornosti zdravstvenih radnika

Zdravstveni radnici nalaze se na prvoj liniji svakog odgovora na epidemiju i kao takvi izloženi su opasnostima koje dovode do veće mogućnosti za infekciju. Opasnosti uključuju izloženost patogenima, dugo radno vrijeme, psihološku stres, umor, profesionalno izgaranje, stigmu, te fizičko i psihičko nasilje.

Prava i odgovornosti zdravstvenih radnika, uključujući posebne mjere potrebne za zaštitu na radu su:

 • zdravstveni radnici su dužni organizovati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz prakticiranje mjera socijalnog distanciranja u odnosu na kolege i pacijente, ali u skladu s pravilima struke i zdravstvenog djelovanja,
 • svi zdravstveni radnici trebali bi smanjiti kretanje u privatnom životu koliko je to moguće,
 • svi zdravstveni radnici imaju pravo na sve dostupne preventivne i zaštitne mjere kojima im se smanjuje izloženost na radnom mjestu i smanjuje zdravstveni rizik, te imaju pravo na odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu ovisno o vrsti zdravstvene djelatnosti koju obavljaju (maske, naočale, zaštitna odijela, odijela i dr.),
 • imaju pravo dobiti najnovije informacije povezane s bolešću pravovremeno,
 • moraju biti educirani za upotrebu lične zaštitne opreme, način na koji se oblači i skida, te način na koji se i gdje odlaže,
 • zdravstveni radnici imaju pravo na psihološku pomoć, a istu su dužni zatražiti u slučaju potrebe, npr. u situaciji pretjeranog napora, profesionalnog izgaranja i sl.,
 • poželjno je da zdravstveni radnici koji moraju biti u samoizolaciji zbog izložnosti zarazi, imaju dostupnu psihlošku podršku u slučaju potrebe,
 • svi zdravstveni radnici dužni su postupati prema pravilima struke u okviru protokola dostavljenih od strane uprave zdravstvene ustanove.

Panika nije opcija, odgovornost i oprez jesu!

Vaš INZ

Back To Top