skip to Main Content

IZMJENE I DOPUNE PROCEDURE ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Poštovani, Iskreno Vam se zahvaljujemo na saradnji u prethodnom “COVID-19 periodu” naših života i rada. Tokom pandemije COVID-19 svi se nalazimo u nezavidnoj poziciji. Stoga, veoma je važno da se i dalje nastavimo pripremati za provođenje svih naših redovnih aktivnosti, bez obzira na trenutne odluke kriznih štabova i razvoj situacije. Možda je i suvišno ponavljati da je mjera naređena od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK bila bolna ali istovremeno sa epidemiološkog i zdravstvenog aspekta krajnje neophodna, ali se nadamo da našim narednim aktivnostima koje imaju za cilj otvaranje vrtića kao i saradnjom u prethodnoj i prethodnim godinama imate dovoljno jasan uvid u krajnje dobre namjere Instituta i Službe za školsku higijenu.

Molimo Vas da detaljno pogledate dokument u prilogu pod nazivom “Akcioni plan za smanjenje rizika za obolijevanje od COVID-19 i povećanje biosigurnosti u predškolskim ustanovama sa ciljem njihovog ponovnog otvaranja“, izrađen od strane Službe za školsku higijenu Instituta. Tu ćete naći informacije o online kursu o biosigurnosti, posjetama timova Instituta Vašim ustanovama, provođenju dezinfekcije i kontroli sanitacije u Vašim ustanovama, revidiranju Vaših Planova biosigurnosti, te načinu analize i izvještavanja prema svim relevantnim instancama koje će u konačnici donijeti odluke o otvaranju ili neotvaranju svakog pojedinog objekta/ustanove. Naše kolege će telefonski najaviti posjete naših timova Vašim ustanovama, te Vas molimo za razumijevanje s obzirom da je veliki broj adresa koje ćemo posjetiti u veoma kratkom periodu.

Također vas molimo da do posjeta naših ekipa: 1. svi zaposlenici Vaših ustanova prođu Kurs o biosigurnosti (opisano u tekstu ispod) (prva posjeta ekipe), 2. da obavite mehaničko čišćenje Vaših prostorija, površina i predmeta radi uspješnosti dezinfekcije koju ćemo provesti (druga posjeta ekipe naredni dan), 3. revidirate Vaše Planove internog nadzora i kontrole nad biosigurnosnim aspektima, uz detaljan i precizan opis svake mjere sa precizno definisanom matricom odgovornosti, a sve na osnovu prethodnih Procedura i aktuelnih Izmjena i dopuna Procedure za rad predškolskih ustanova koju Vam ovim putem dostavljamo, te iste dostavite direktno ekipama ili putem ovog e-maila.

Pred Vama je i “Kurs za povećanje biosigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama u kontekstu COVID-19”, tj. set video materijala koji imaju za cilj da Vas podsjete na informacije i procedure koje ste u Vašim ustanovama već provodili. Prvi video materijal “Odgojno-obrazovne ustanove i COVID-19” sadržava objašnjenja procedura za rad odgojno-obrazovnih ustanova u kontekstu COVID-19, a kao najvažniji dio može se izdvojiti onaj koji govori o metodologiji izrade i provođenja planova samokontrole i predviđanja pojave i Vaše reakcije na neželjene događaje (posebnu pažnju posvetite dijelu videa od 20 minuta i 33 sekunde do 28 minuta i 31 sekundu). U drugom videu “Protokol postupanja u slučaju pojave simptoma” govori se o Vašoj prvoj reakciji, o načinu postupanja prema pojedincu, te prema grupi djece ili odgajatelja ili drugog osoblja. Sve je prikazano kroz četiri potencijalna scenarija (posebnu pažnju posvetite dijelu videa od 15 minuta i 16 sekundi do 26 minuta i 04 sekunde). Treći video “Održavanje higijene u školskom objektu” govori o načinima provođenja mehaničkog čišćenja i dezinfekcije u Vašim ustanovama, uz objašnjenja o hemijskim sredstvima za njihovo provođenje. Iako će ovi video materijali služiti kao podsjećanje na već ranije usvojena znanja i praksu, ipak se nadamo da će Vam biti od koristi. Molimo Vas da informaciju o ovom online kursu podijelite sa svim Vašim zaposlenicima, te da insistirate da ovaj besplatni online kurs zaista i pohađaju. Naša Služba za školsku higijenu Instituta vršit će monitoring pohađanja kursa, te o istom izvještavati nadležna ministarstva. Uokviru ovog kursa nije predviđeno nikakvo testiranje, ali će se rezultati moći primjetiti kroz obilaske ustanova od strane naših zaposlenika po od ranije ustaljenom principu. Ujedno, nije potreban nikakav test ili certifikat, jer će rezultat zavisiti od Vašeg i našeg zajedničkog zalaganja u praksi. Svi smo iscrpljeni, ali se nadamo da ćete/ćemo naći još malo snage da ove materijale pogledate. Napomena: Ukoliko su se neki dijelovi u video materijalima kroz izmjene i dopune procedura za rad predškolskih ustanova promijenili, molimo Vas da to uvažite. Takvih primjera je veoma malo, a svakako ih nije loše ipak pogledati. U prilogu e-maila Vam dostavljamo Tehničko uputstvo za registraciju na Edukacijski portal Instituta.

Stojimo Vam na raspolaganju putem naših dežurnih brojeva telefona, e-maila ili na bilo koji drugi način komunikacije!

01-Procedura-za-rad-predskolskih-ustanova.pdf

02 Izmjene i dopune Procedura za rad predškolskih ustanova, rev. 1

03 Izmjene i dopune Procedura za rad, rev. 2

04 Izmjene i dopune Procedure za rad predškolskih ustanova, rev. 3

05 Prijedlog Plana sistema biosigurnosti – COVID-19

06 Covid-19, Akcioni plan za evaluaciju i otvaranje predškolskih ustanova

Back To Top