skip to Main Content

II Kongres Medicinsko pravo: Prezentiran stručni rad “Povreda prava pacijenta na obavještenje kao osnov za naknadu štete u FBiH”

Od 11. do 13. novembra na Medicinskom fakultetu u Tuzli je održan II Kongres Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Medicinsko pravo”. Medicinsko pravo je grana prava koja obuhvata sve pravne aspekte zdravstvenih djelatnosti, sve subjekte, odnose i postupke za koje pravni poredak veže određene pravne učinke, odnosno prava, obaveze i odgovornosti.

Među učesnicima i prezentiranim radovima na Kongresu bili su i predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ). Stručni rad “Povreda prava pacijenta na obavještenje kao osnov za naknadu štete u FBiH” prezentirao je rukovodilac Službe za pravne poslove i javne nabavke Alija Sinanović, MA iur. Uz njega, koautorice rada bile su dr. Selvedina Sarajlić Spahić, primarijus, načelnica Službe za promociju zdravlja i kvalitet u zdravstvu i Jasna Bajramović, dipl.iur., rukovodilac Odjeljenja za kadrovske poslove i pripravnike u INZ.

Bosna i Hercegovina, za razliku od zemalja regije i zemalja Evropske unije, nema institut medicinskog prava niti kao naučno-nastavnu jedinicu pravnih ili medicinskih fakulteta, niti kao zaseban pravni subjekt. Zbog toga, organizatorima Kongresa je bio cilj animirati akademsku i strukovnu zajednicu, pravne i medicinske, da iniciraju stvaranje ovog instituta, bilo kroz katedre fakulteta, ili na drugi način.

Učesnici skupa u Tuzli su se složili da je potrebno zajednički doprinijeli osnaživanju vladavine prava i jačanju zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini, te zajedničkim naporima i zalaganjem povratili povjerenje građana u pravne i zdravstvene institucije sistema.

Organizator Kongresa bila je Ljekarska/liječnička komora Federacije Bosne i Hercegovine, pokrovitelji Federalno ministarstvo zdravstva i Univerzitet u Tuzli.
Glavna tema Kongresa je bila Medicinsko pravo, a tematska područja Medicinska etika i deontologija, Medicinsko pravo, Sudska praksa, Klinička ispitivanja lijekova u BiH: trenutna stanja i mogućnosti, Zakonska regulativa i prostor za promjene, Zaštita ljekara, te Zaštita tajnosti medicinskih podataka u elektronskom obliku.

Među pozvanim govornicima bili su i prof. dr. sc. Jozo Čizmić, redovni profesor na Katedri za građansko-procesno pravo Pravnog fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Hajrija Mujović, naučni savjetnik, potpredsjednik Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije SUPRAM, delegat u Svjetskom udruženju za medicinsko pravo (WAML), prof. dr. Zaim Jatić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Udruženja ljekara porodične/obiteljske medicine Federacije BiH, mr. iur. Vedran Marčinko iz Federalnog ministarstva zdravstva, predsjednik Stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, dr. Salih Valjevac, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH, dip.iur. Alma Suljić iz Ureda ombudsmana za ljudska prava u BiH, šefica Područnog ureda Brčko, mr. iur. Ervin Mujkić sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, nacionalna kontakt osoba za BiH u Europskoj asocijaciji za zdravstveno pravo (European Association of Health Law), prim. dr. Goran Pavić, specijalist epidemiolog, EPI koordinator za Posavski Kanton, prof. dr. Munevera Bećarević sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, JZU Dom zdravlja Banovići, te prof. dr. Harun Brkić, Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Back To Top