skip to Main Content

BILTEN SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I HIGIJENU ZA MJESEC SEPTEMBAR 2016. GODINE

ŽIVOTNE NAMIRNICE, VODA, SANITACIJA OBJEKATA I HIGIJENA USLUŽIVANJA

U mjesecu septembru, za područje ZE-DO kantona, na osnovu analiza Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, zdravstveno neispravnih uzoraka namirnica na mikrobiološku analizu je bilo 6,5%, što predstavlja blago poboljšanje stanja mikrobiološke ispravnosti namirnica u odnosu na prošli mjesec; zdravstveno neispravnih uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu iz gradskih vodovoda je bilo 2,3% (Vareš, Olovo, Zavidovići i Tešanj) što je poboljšanje stanja mikrobiološke ispravnosti vode u ovim gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec; dok je iz ostalih vodnih objekata bilo 56% mikrobiološki neispravnih uzoraka vode za piće, što predstavlja blago poboljšanje stanja mikrobiološkog kvaliteta vode iz lokalnih vodnih objekata, u odnosu na prošli mjesec, sa trendom značajnog variranja mikrobiološke ispravnosti vode iz lokalnih vodnih objekata, u skladu sa stanjem okoliša, vodnih objekata i meteorološkoj situaciji. Bilo je 14% pozitivnih briseva iz područja higijene, što je znak  blagog pogoršanja sanitacije i higijene usluživanja u objektima.

Neispravnih uzoraka namirnica na standardnu fiziko-hemijsku analizu nije bilo, što predstavlja isto stanje mikrobiološke ispravnosti namirnica u odnosu na prošli mjesec, ali je i dalje prisutan zadovoljavajući trend održavanja standardne zdravstvene ispravnosti namirnica sa ovoga aspekta. Neispravnih uzoraka vode za piće na fiziko-hemijsku analizu je bilo 2,5% (Kakanj, Breza i Zavidovići), što predstavlja poboljšanje stanja hemijskog kvaliteta vode u gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec, dok je neispravnih uzoraka vode za piće na fiziko-hemijsku analizu iz drugih vodnih objekata bilo 31%, što predstavlja pogoršanje stanje u odnosu na prošli mjesec, ali i stanje održavanja visokog procenta neispravnih uzoraka i nezadovoljavajućeg hemijskog kvaliteta vode u ovim objektima, sa prisutnim trendom promjenjivog hemijskog kvaliteta vode za piće iz lokalnih vodnih objekata, shodno stepenu zagađenosti okoliša na slivnim područjima, sanitarno-tehničkom stanju vodnih objekata, meteorološkim uslovima i nedovoljnoj kontroli kvaliteta vode za piće, sa preporukom za urgentno uvezivanje ovog nadzora u sistem.

U ovom mjesecu su dostavljeni uzorci namirnica na mikrobiološku analizu iz svih općina. Nedopustivo mali broj uzoraka dostavljen je iz: Breze, Vareša, Olova, Žepča, Maglaja, Usore i Doboj-juga. Izrazito mali broj uzoraka vode iz gradskih vodovoda na mikrobiološku analizu je dostavljen iz svih općina osim Zenice (vlastiti laboratorij VIK-a). U ovom mjesecu nisu dostavljeni uzorci vode iz ostalih vodnih objekata na mikrobiološku analizu iz Breze i Doboj-Juga, a relativno mali broj uzoraka je dostavljen iz: Kaknja, Žepča, Zavidovića i Usore. J.P.VIK Zenica je dostavio mjesečni izvještaj o broju uzetih uzoraka i rezultatima analiza u internoj kontroli mikrobiološkog i hemijskog kvaliteta vode za piće za septembar.

ZRAK: Rezultate mjerenja zagađenosti zraka SO2 i lebdećim česticama, za septembar mjesec, na području grada Zenice, Institutu  je dostavio Metalurški institut

«Kemal Kapetanović». Koncentracije su mjerene na tri mjerna mjesta:

Parametar
µg/m3 Institut Crkvice Tetovo
 

SO2

Prosječna mj. konc. 104              98              106              
Max. mj.koncentracija 384  (27.08.'16.) 281  (16.08.'16.) 499  (30.08.'16.)
 

Prosječna mj. konc. 65           82       
Max. koncentracija 99  (24.08.'16.) 121   (15.08.'16.)

U septembru mjesecu 2016. godine zabilježena je dnevna prosječna koncentracija SO2 iznad 125 µg/m3 zraka: na mjernom mjestu „Institut“ 10 dana, na mjernom mjestu „Tetovo“ 8 dana, na mjernom mjestu „Crkvice“ 10 dana (Dozvoljena prekoračenja su 3 dana u godini!). Dnevne koncentracije lebdećih čestica nisu prelazile 250 µg/m3 na mjernim mjestima „Institut“ i „Tetovo“. Nije dozvoljeno da dnevna koncentracija ukupnih lebdećih čestica od 250 µg/m3 bude prekoračena u toku kalendarske godine. U septembru 2016. godine zabilježen je porast prosječnih dnevnih koncentracija SO2, na mjernoj  stanici „Institut“ za 89,1%, na mjernom mjestu „Crkvice“ za 58,1%, a smanjenje na mjernom mjestu „Tetovo“ za 22,1%, u odnosu na avgust 2016. godine. Zabilježeno je smanjenje maksimalnih dnevnih koncentracija SO2 na mjernoj stanici: „Institut“ za 20,5%, na mjernom mjestu „Crkvice“ za 34,8%, a porast na mjernom mjestu „Tetovo“ za 20,2% u odnosu na avgust 2016 godine. Izmjerene su povećane vrijednosti prosječnih koncentracija ukupnih lebdećih čestica na mjernoj stanici: „Institut“ za 62,5% a na mjernoj stanici „Tetovo“ za 2,5% u odnosu na avgust 2016. godine. Izmjereno je smanjenje maksimalnih vrijednosti lebdećih čestica na mjernoj stanici „Institut“ za 25,6% a na mjernoj stanici „Tetovo“ za 30,9%, u odnosu na avgust 2016.godine. Uočava se trend povećanja vrijednosti prosječnih dnevnih koncentracija SO2 na mjernim mjestima „Institut“ i „Crkvice“ a smanjenja na mjernom mjestu „Tetovo“ kao i povećanja prosječnih vrijednosti ukupnih lebdećih čestica na mjernim mjestima „Institut“ i „Tetovo“. Uočava se trend smanjenja maksimalnih vrijednosti koncentracija SO2 na mjernim mjestima „Institut“ i „Crkvice“ a povećanja na mjernom mjestu „Tetovo“, kao i trend smanjenja maksimalnih dnevnih koncentracija lebdećih čestica na mjernom mjestu „ Institut“ i  „ Tetovo“  u odnosu na prošli mjesec.

Obzirom na vremenski period porastom temperatura zraka, apelujemo da se saniraju i drže pod kontrolom sve rizične ekološke tačke u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima, te izdvojenim civilnim i vojnim objektima, naročito da se redovno vrši sanacija, dezinfekcija i dezinskecija  nakupina smeća, opasnog medicinskog otpada, nakupina klaoničkih otpadaka, nekontrolisanih izljeva fekalnih i drugih otpadnih voda, itd. Treba  redovno kontrolisati sisteme dezinfekcije vode i nivo rezidualnog hlora na krajnjim tačkama vodovodne mreže i u bazenima za kupanje, držeći ga na nivou 0,3 do 0,5 mg/L vode.

Zbog realne opasnosti od ozljeda, naročito djece, i  prenosa smrtonosnog bjesnila, apelujemo na što hitnije poduzimanje adekvatnih veterinarskih i administrativnih mjera, u cilju higijenski i etički prihvatljivog uklanjanja napuštenih životinja, pasa i mačaka lutalica, sa javnih površina, preferirajući otvaranje azila za smještaj i udomljavanje napuštenih životinja, u duhu humanosti i civilizacijskih dostignuća.

 

INZ.BA

 

Back To Top