skip to Main Content

Higijensko stanje na području kantona za mjesec Maj 2016

U mjesecu maju, za područje ZE-DO kantona, na osnovu analiza Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, zdravstveno neispravnih uzoraka namirnica na mikrobiološku analizu je bilo 4,0%, što predstavlja poboljšanje stanja mikrobiološke ispravnosti namirnica u odnosu na prošli mjesec; zdravstveno neispravnih uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu iz gradskih vodovoda je bilo 1,5% (Kakanj i Zavidovići) što je blago pogoršanje stanja mikrobiološke ispravnosti vode u ovim gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec; dok je iz ostalih vodnih objekata bilo 46% mikrobiološki neispravnih uzoraka vode za piće, što predstavlja pogoršanje stanja mikrobiološkog kvaliteta vode iz lokalnih vodnih objekata, u odnosu na prošli mjesec, sa trendom značajnog variranja mikrobiološke ispravnosti vode iz lokalnih vodnih objekata, u skladu sa stanjem okoliša, vodnih objekata i meteorološkoj situaciji. Bilo je 2,6% pozitivnih briseva iz područja higijene, što je znak pogoršanja sanitacije i higijene usluživanja u objektima.

Neispravnih uzoraka namirnica na standardnu fiziko-hemijsku analizu nije bilo, što predstavlja isto stanje mikrobiološke ispravnosti namirnica u odnosu na prošli mjesec, ali je i dalje prisutan zadovoljavajući trend održavanja standardne zdravstvene ispravnosti namirnica sa ovoga aspekta. Neispravnih uzoraka vode za piće na fiziko-hemijsku analizu je bilo 9,2 % (Kakanj, Breza, Zavidovići-povišen stepen mutnoće), što predstavlja pogoršanje stanja hemijskog kvaliteta vode u gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec, dok je neispravnih uzoraka vode za piće na fiziko-hemijsku analizu iz drugih vodnih objekata bilo 34%, što predstavlja pogoršanje stanje u odnosu na prošli mjesec, ali i stanje održavanja visokog procenta neispravnih uzoraka i nezadovoljavajućeg hemijskog kvaliteta vode u ovim objektima, sa prisutnim trendom promjenjivog hemijskog kvaliteta vode za piće iz lokalnih vodnih objekata, shodno stepenu zagađenosti okoliša na slivnim područjima, sanitarno-tehničkom stanju vodnih objekata, meteorološkim uslovima i nedovoljnoj kontroli kvaliteta vode za piće, sa preporukom za urgentno uvezivanje ovog nadzora u sistem.

U ovom mjesecu su dostavljeni uzorci namirnica na mikrobiološku analizu iz svih općina. Nedopustivo mali broj uzoraka dostavljen je iz: Breze, Vareša, Olova, Žepča, Usore i Doboj-juga. Izrazito mali broj uzoraka vode iz gradskih vodovoda na mikrobiološku analizu je dostavljen iz svih općina osim Zenice (vlastiti laboratorij VIK-a). U ovom mjesecu nisu dostavljeni uzorci vode iz ostalih vodnih objekata na mikrobiološku analizu iz Vareša, Olova i Doboj-Juga, a relativno mali broj uzoraka je dostavljen iz: Zenice, Breze, Žepča, Zavidovića i Usore. J.P.VIK Zenica je dostavio mjesečni izvještaj o broju uzetih uzoraka i rezultatima analiza u internoj kontroli mikrobiološkog i hemijskog kvaliteta vode za piće za maj.

ZRAK: Rezultate mjerenja zagađenosti zraka SO2 i lebdećim česticama, za maj mjesec, na području grada Zenice, Institutu  je dostavio Metalurški institut

«Kemal Kapetanović». Koncentracije su mjerene na tri mjerna mjesta:

Parametar : µg/m3 Institut Crkvice Tetovo
 

SO2

Prosječna mj. konc. 86          110          91           
Max. mj.koncentracija 362  (16.05.'16.) 339  (07.05.'16.) 288  (15.05.'16.)
 

Prosječna mj. konc. 76       140     
Max. koncentracija 509  (06.05.'16.) 540   (06.05.'16.)

 

U aprilu mjesecu 2016. godine zabilježena je dnevna prosječna koncentracija SO2 iznad 125 µg/m3 zraka: na mjernom mjestu „Institut“ 6 dana, na mjernom mjestu „Tetovo“ 7 dana, na mjernom mjestu „Crkvice“ 8 dana (Dozvoljena prekoračenja su 3 dana u godini!). Dnevne koncentracije lebdećih čestica su prelazile 250 µg/m3 na mjernom mjestu „Institut“ 1 dan, a na mjernom mjestu „Tetovo“ 3 dana. Nije dozvoljeno da dnevna koncentracija ukupnih lebdećih čestica od 250 µg/m3 bude prekoračena u toku kalendarske godine. U maju 2016. godine zabilježeno je povećanje prosječnih dnevnih koncentracija SO2, na mjernoj  stanici „Institut“ za 32,3%, na mjernoj stanici „Crkvice“ za 34,1%, a smanjenje na mjernoj stanici „Tetovo“ za 28,3%, u odnosu na april 2016. godine. Zabilježeno je povećanje maksimalnih dnevnih koncentracija SO2 na mjernoj stanici: „Institut“ za 189,6%, na mjernoj stanici „Crkvice“ za 20,2%, a smanjenje  na mjernoj stanici „Tetovo“ za 5,6% u odnosu na april 2016 godine. Izmjerene su povećane vrijednosti prosječnih koncentracija ukupnih lebdećih čestica na mjernoj stanici: „Institut“ za 18,7%, a na mjernoj stanici „Tetovo“ za 9,4% u odnosu na april 2016. godine. Izmjereno je povećanje maksimalnih vrijednosti lebdećih čestica na mjernoj stanici „Institut“ za 331,3% a na mjernoj stanici „Tetovo“ za 103,8%, u odnosu na april 2016.godine. Uočava se trend povećanja vrijednosti prosječnih dnevnih koncentracija SO2 na mjernim mjestima „Crkvice“ i „Institut“, a smanjenja na mjernom mjestu „Tetovo“ kao i trend povećanja prosječnih vrijednosti ukupnih lebdećih čestica na mjernim mjestima „Institut“ i „Tetovo“. Uočava se trend povećanja maksimalnih vrijednosti koncentracija SO2 na mjernom mjestu „Institut“ i „Crkvice“ a smanjenja na mjernom mjestu „Tetovo“, kao i trend povećanja maksimalnih dnevnih koncentracija lebdećih čestica na mjernom mjestu „ Institut“  i „ Tetovo“  u odnosu na prošli mjesec.

Obzirom na vremenski period porastom temperatura zraka, apelujemo da se saniraju i drže pod kontrolom sve rizične ekološke tačke u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima, te izdvojenim civilnim i vojnim objektima, naročito da se redovno vrši sanacija, dezinfekcija i dezinskecija  nakupina smeća, opasnog medicinskog otpada, nakupina klaoničkih otpadaka, nekontrolisanih izljeva fekalnih i drugih otpadnih voda, itd. Treba  redovno kontrolisati sisteme dezinfekcije vode i nivo rezidualnog hlora na krajnjim tačkama vodovodne mreže i u bazenima za kupanje, držeći ga na nivou 0,3 do 0,5 mg/L vode.

Zbog realne opasnosti od ozljeda, naročito djece, i  prenosa smrtonosnog bjesnila, apelujemo na što hitnije poduzimanje adekvatnih veterinarskih i administrativnih mjera, u cilju higijenski i etički prihvatljivog uklanjanja napuštenih životinja, pasa i mačaka lutalica, sa javnih površina, preferirajući otvaranje azila za smještaj i udomljavanje napuštenih životinja, u duhu humanosti i civilizacijskih dostignuća.

INZ.BA

Back To Top