skip to Main Content

Svjetska sedmica svijesti o antimikrobnoj rezistenciji – AMR (18.-24.11.2023.)

Svjetska sedmica svijesti o AMR-u (eng. World AMR Awareness Week – WAAW) je globalna kampanja za podizanje svijesti i razumijevanja AMR-a i promoviranje najboljih praksi među sudionicima One Health pristupa kako bi se smanjila pojava i širenje infekcija otpornih na lijekove. WAAW se obilježava od 18. do 24. novembra svake godine.

Tema WAAW 2023. ostaće “Zajedno sprečavanje otpornosti na antimikrobne lijekove”, kao i 2022. godine. AMR je prijetnja za ljude, životinje, biljke i okoliš. To utječe na sve nas.

Zato ovogodišnja tema poziva na međusektorsku saradnju kako bi se očuvala efikasnost antimikrobnih sredstava. Da bi se efektivno smanjio AMR, svi sektori moraju oprezno i na odgovarajući način koristiti antimikrobne lijekove, poduzeti preventivne mjere za smanjenje učestalosti infekcija i slijediti dobre prakse u odlaganju otpada kontaminiranog antimikrobima.

Antimikrobna rezistencija (AMR) nastaje kada se bakterije, virusi, gljivice i paraziti mijenjaju tokom vremena i više ne reagiraju na lijekove, što otežava liječenje infekcija i povećava rizik od širenja bolesti, nastanka teške bolesti i smrti. Kao rezultat rezistencije na lijekove, antibiotici i drugi antimikrobni lijekovi postaju nedjelotvorni, a infekcije postaju sve teže ili ih je nemoguće liječiti.

AMR je odgovorna za skoro 5 miliona smrti kod ljudi, i to samo od bakterijskih infekcija svake godine. Ovo, zajedno sa lošim stanjem ulaganja u istraživanje i razvoj u nove antimikrobne lijekove, navelo je SZO (WHO) da istakne AMR kao jednu od 10 najvećih globalnih prijetnji javnom zdravlju s kojima se suočava čovječanstvo.

Globalni akcioni plan za rješavanje rastućeg problema rezistencije na antibiotike i druge antimikrobne lijekove odobren je na 68. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini u maju 2015. godine. Jedan od ključnih ciljeva plana je poboljšanje svijesti i razumijevanja AMR-a kroz efikasnu komunikaciju, obrazovanje i trening.

Nedavno objavljeni podaci iz godišnje ankete o samoprocjeni praćenja AMR-a u državama, koja prati provedbu Nacionalnih Akcionih Planova (NAP-ova) država, pokazuju da, iako je 93% država uspostavilo AMR NAP, a 68% provodi neke elemente svojih planova, samo 27% država imaju obračunati i budžetirani NAP, uključujući okvir za praćenje i evaluaciju, a samo 11% država ima finansijske odredbe za podršku AMR NAP-ovima u svom nacionalnom budžetu. Postoji hitna potreba za jačanjem upravljanja i liderstva AMR-a u državama, kao i za dodatnom finansijskom i tehničkom podrškom državama da razviju, odrede prioritete, implementiraju i nadgledaju svoje NAP-ove.

Bosna i Hercegovina još uvijek nema izrađen niti usvojen akcioni plan za AMR, što bi trebalo hitno da se uradi, kako bi smo mogli da se aktivno uključimo u rješavanje ovog globalnog problema.

Svjetska sedmica svijesti o AMR-u (WAAW) je globalna kampanja koja se obilježava svake godine kako bi se poboljšala svijest i razumijevanje AMR-a i podstakla najbolja praksa između javnosti, sudionika One Health pristupa i kreatora politike, pri čemu svi igraju ključnu ulogu u smanjenju dalje pojave i širenja AMR.

Back To Top