skip to Main Content

Preporuke za pojačan nadzor nad lokalnim vodnim objektima (LVO) 

Preporuke za pojačan nadzor nad lokalnim vodnim objektima (LVO) u cilju sprečavanja pojave vodom prenosivih oboljenja i hidričnih epidemija – U skladu sa medicinskom doktrinom i preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine te na osnovu uputstva i zahtjeva za dostavu podataka Agencije za sigurnost hrane BiH, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica preporučuje uvođenje pojačanog nadzora nad lokalnim vodnim objektima (LVO) u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona, posebno na dijelovima pogođenim POPLAVAMA ili KLIZIŠTIMA.

Obilne kišne padavine i topljenje snijega na planinama uzrokovale su izlijevanje mnogih vodotoka iz njihovih korita i otpadnih voda iz kanalizacionih mreža, te pomjeranja tla – aktiviranje klizišta, što je ugrozilo kvalitet vode u mnogim lokalnim vodnim objektima i dovelo u pitanju zdravstvenu ispravnost vode iz LVO, iz kojih se opskrbljuje vodom značajan broj stanovnika Zeničko – dobojskog kantona (ZDK).

Značajan broj lokalnih vodnih objekata na podruju Kantona imaju tehničkih nedostatka, sa starim i dotrajalim instalacijama, koje stvaraju mogućnost za prodiranje u objekat površinskih i otpadnih voda, posebno u nepovoljnim hiodrološkim situacijama, kakve su bile proteklih dana, što ugrožava higijenski kvalitet vode iz tih objekata i zdravstvenu sigurnost stanovništva.

Ovakva situacija sa opskrbom vodom može pogodovati nastanku i širenju oboljenja koja se prenose vodom, kao što su: trbušni tifus, paratifus, dizenterija, zarazna žutica i neke druge bolesti.

Uzimajući u obzir zdravstveno-higijenske posljedice poplava i klizišta, stanje lokalnih vodnih objekata i epidemiološke rizike na području Kantona, te na osnovu zapažanja sa terena da se ne polaže dovoljno pažnje stanju higijenskog kvaliteta vode u LVO, predlažemo sljedeće mjere pojačanog higijensko-epidemiološkog nadzora nad opskrbom vodom iz LVO, a u cilju sprečavanja kontaminacije vode za piće i mogućnosti pojave vodom prenosivih oboljenja u sporadičnom ili epidemijskom obliku:

1. Što prije učiniti sanitarno-higijensku inspekciju loklanih vodnih objekata (LVO) i zona sanitarne zaštite LVO.
2. Procijeniti zdravstvenu sigurnost vode iz LVO, potrebu za dezinfekcijom lokalnog vodnog objekta i vode u LVO, te procijeniti sistem dezinfekcije vode u objektima gdje se ona vrši i strogo svakodnevno kontrolisati koncentraciju rezidualnog hlora u vodi, a koncentraciju rezidualnog hlora u vodi za piće držati između 0,3 i 0,5 mg/l vode.
3. Kod LVO koji su bili zahvaćeni poplavom ili oštećeni ili ugroženi klizištem treba izvršiti stručnu asanaciju LVO – čišćenje objekta i instalacija, popravka objekta i instalacija, dezinfekcija objekta i instalacija, i na kraju završna uobičajena dezinfekcija vode.
4. Vodu iz poplavljenih LVO, klizištem oštećenih ili ugroženih LVO ili vodu koja je bila ili je mutna treba dati na mikrobiološku i fiziko-hemijsku analizu, te voditi evidenciju o zdravstvenoj ispravnosti vode iz tih LVO.
5. U mjerama pojačanog nadzora nad zdravstvenoj sigurnosti vode iz LVO, treba napraviti sljedeće prioritete: 1. LVO zahvaćeni poplavom, 2. LVO oštećeni ili ugroženi klizištem, 3. LVO sa većim brojem domaćinstava koja se opskrljuju vodom iz tih LVO.
6. Troškovi koji proističu iz aktivnosti pojačanog nadzora nad zdravstvenom ispravnoošću vode iz LVO, uzimanja i dostave uzoraka, kao i troškovi analiza uzoraka vode idu na teret domova zdravlja!
10. Izvještaj o provedenim aktivnostima, poduzetim mjerama i rezultatima analiza uzoraka vode dostaviti Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, a Institut će ove podatke proslijediti FZZJZ i Agenciji za sigurnost hrane BiH, kao i drugim ustanovama i institucijama, po potrebi i po zahtjevu.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Preporuke su upućene Domovima zdravlja-HES službe (Higijensko-epidemiološke u ZDK, općinskim sanitarnim inspekcijama ZDK, Kantonalnoj upravi za inspekcije, Ministarstvu zdravstva ZDK i Federalnom zavodu za javno zdravstvo Sarajevo (na uvid), te medijima.

Back To Top