skip to Main Content

FOTO: Pet zaposlenika INZ-a uspješno okončalo AKAZ-ovu obuku

Pet zaposlenika Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), Selvedina Sarajlić-Spahić, Nada Huseinspahić, Elma Kuduzović, Nino Hasanica i Benjamin Čaušević, uspješno su danas u Sarajevu okončali višemjesečnu obuku za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, koju je za stručnjake iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine organizovala Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH – AKAZ.

Obuka je održana u šesnaest modula, a neki od njih su Program certifikacije i akreditacije, Certifikacijski i akreditacijski standardi, Standardi općenito, Samoocjena zdravstvene ustanove, Politike i procedure na temelju standarda, te Iskustva u vezi razvoja, pilotiranja i implementacije procedura u akreditiranoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Bitno je naglasiti da je, po završetku svakog modula, svaki od učesnika prolazio testiranja u praktičnom i teorijskom obliku, sa završnim testiranjem nakon šesnaest (16) završenih modula.

Teme su bile i Put do standardiziranog dokumenta, nadzor nad primjenom dokumenata kvaliteta, evaluaciju u arhiviranju dokumentacije i drugim praktičnim temama vezanim za izradu kvalitetnog dokumenta, Etička i pravna pitanja, prava pacijenata i sistem prigovora, žalbi i sugestija u zdravstvenim ustanovama, etička i pravna pitanja iz oblasti zdravstva, te prava pacijenata.

Polaznici su radili i na praktičnoj primjeni kroz izradu primjeraka procedura za nekoliko vrsta zdravstvenih ustanova. Moduli su bili i Klinička revizija i klinički putevi, u svrhu edukacije koordinatora kvaliteta u zdravstvenm ustanovama, govorilo se o potrebnim kvalifikacijama koordinatora kvaliteta u okviru čega je posebnu pažnju posvetila strukturi i organizaciji zdravstvene ustanove, organizaciji projekta, vještini pisane i usmene komunikacije, upravljanju vremenom, motivaciji, timskom radu, formi pisanja izvještaja.

Bilo je i tema o osnovama komunikacije, s posebnim osvrtom na komunikacije u zdravstvu, verbalne, neverbalne i vizuelne komunikacije, zatim, osnovnim aspektima komunikacijskih problema, specifičnim greškama, konfliktima, vrstama konflikata u radnoj sredini, komunikacije sa drugim zdravstvenim ustanovama, sa upravljačkim timovima. Posebna pažnja je posvećena komunikaciji koordinatora kvaliteta sa svojim radnim kolegama, projektnim timom i menadžmentom ustanove u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

U nastavku bilo je govora o “Medicini zasnovanoj na dokazima (EBM)” i “Kliničkim vodiljama”, te o Strateškom i akcionom planiranju. Teme su bile i “Upravljanja rizikom” i “incidentne situacija”, „Odnos zdravstveni radnik – pacijent“, o strategiji komuniciranja, pristupu razgovoru sa pacijentom, barijerama u komunikaciji, djelove razgovora sa pacijentima, i komunikaciji sa posebnim osvrtom na moguće situacije na odjelima zdravstvene ustanove.modul posvećen indikatorima sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama. koordinatori kvaliteta će biti upoznati i sa setovim indikatora za domove zdravlja i bolnice, i njihovom obavezom da ih jednom godišnje dostavljaju AKAZ-u.

Predavači su bili direktor AKAZ-a Adnan Bilić, Armin Hurić (JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla), Vera Kerleta (AKAZ), Enis Hasanović (Zavod za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo), Salih Slijepčević (UKC Tuzla), Almira Hadžović Džuvo (PZU Poliklinika sa dnevnom bolnicom „Al Tawil“), Amer Ovčina (KCU Sarajevo), Snježana Bodnaruk (sekretar Federalnog ministartsva zdravstva), Rasim Jusufović (Medicinski fakultet Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju -SSST), Bakir Omerbegović (PZU Apoteka Nera Visoko), Zaim Jatić (Medicinski fakultet UNSA), Spomenka Omanović (AKAZ), Nera Kravić Prelić (UKC Tuzla), Salih Valjevac (ZZO FBIH), Amra Kalčo (ZZJZ SBK), Faris Gavrankapetanović (ZZJZ FBIH), Eldar Vuković (AKAZ), Anamarija Magazinović (pomoćnik federalnog ministra zdravstva), Amina Šeta (PZU Poliklinika Eurofarm)..

Okupio se optimalan broj od 30 učesnika, kako iz javno zdravstvenih ustanova, tako i iz privatnih bolnica, poliklinika i ordinacija širom Federacije BiH.

Back To Top