skip to Main Content

Umanjite bacanje hrane, upoznajte se sa oznakama na proizvodima koje definišu rok trajanja hrane

Deklaracija proizvoda je navođenje na proizvodu ili omotu podataka kojima se identificiraju proizvodi, svojstva proizvoda, te podaci o proizvođaču i pravnom ili fizičkom licu koje proizvod pušta u prodaju (Zakon o zaštiti potrošača, Sl.glasnik BIH, 25/06). Deklaracija proizvoda je u suštini lična karta proizvoda. Deklaracija predstavlja jedan od vidova komunikacije između proizvođača i potrošača.

Jedan od najznačajnih podataka koji se navode na proizvodu je svakako rok trajanja, posebno sa aspekta pravilne i sigurnu upotrebu hrane. Ova značajna informacija o hrani s druge strane sprječava nepotrebno bacanje hrane. Rok trajanja se prema Pravilniku o pružanju informacija potrošačima o hrani, Sl. glasnik 68/13 može označiti sa dvije oznake u zavisnosti od vrste hrane odnosno proizvoda koji se označava: „najbolje upotrijebiti do“ i „upotrijebiti do“. Koju će od ove dvije oznake koristiti proizvođač na deklaraciji, zavisi prije svega od kvarljivosti namirnice ali i njenog potencijalnog rizika po zdravlje potrošača.

Oznaka “upotrijebiti do” na hrani odnosi se na sigurnost tj. ukazuje na datum do kojeg se hrana može konzumirati, a nakon njegovog isteka se ne smije konzumirati, bez obzira što nema vidljive promjene u izgledu i mirisu. Ova oznaka se obično stavlja na lako kvarljive namirnice koje zahtijevaju poseban temperaturni režim tokom čuvanja i skladištenja poput mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa i mesnih proizvoda i sl.

Oznaka “najbolje upotrijebiti do” odnosi se na kvalitet tj. hrana će biti sigurna za konzumaciju i nakon navedenog datuma, međutim u tom razdoblju može doći do promjene senzorskih svojstava, primjerice, može početi gubiti ukus, i mijenjati teksturu i sl. Ova oznaka se obično nalazi na proizvodima koji imaju duži rok trajanja, koji nisu lako podložni kvarenju i ne zahtijevaju posebne temperaturne režime tokom skladištenja i čuvanja poput keksa, čokolada i sl.

Šta ovo zapravo znači? Ukoliko na proizvodu uočite oznaju „upotrijebiti do“, takva namirnica se ne smije konzumirati nakon datuma koji je naveden. Dok, u suprotnom, ukoliko na proizvodu stoji oznaka „najbolje upotrijebiti do“, takva namirnica se može konzumirati još jedan određeni kraći period i nakon datuma koji je naveden na proizvodu s tim da se na proizvodu mogu uočiti promjene po pitanju ukusa, boje, i teksture namirnice. Ali sa aspekta sigurnosti hrane nema opasnosti po zdravlje konzumenta.

Dobro poznavanje terminologije roka upotrebe proizvoda može spriječiti nepotrebno bacanje hrane što danas sve više postaje globalni problem.

Back To Top