skip to Main Content

Svjetski dan sigurnosti hrane: Zajednički cilj za zdravu prehranu

Standardi hrane spašavaju živote.

Svijet je suočen s brojnim izazovima kada je riječ o sigurnosti hrane. Sve veći broj prehrambenih proizvoda, globalna trgovina hranom, klimatske promjene, kao i promjene u prehrambenim navikama i načinu proizvodnje hrane, čine sigurnost hrane izuzetno važnom temom.

U cilju podizanja svijesti i promovisanja akcija koje će osigurati sigurnu prehranu,  svake godine 7. juna se obilježava Svjetski dan sigurnosti hrane te predstavlja inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO).

Generalni cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o važnosti sigurnosti hrane, poticanje aktivnosti za sprečavanje, otkrivanje i upravljanje rizicima u prehrambenom lancu.

Sigurnost hrane ima ključnu ulogu u zaštiti potrošača od bolesti, trovanja hranom i drugih zdravstvenih problema povezanih s konzumacijom „neispravne“ hrane.

Kontinuirani napori u podizanju svijesti, provođenju stroge regulative i promicanju edukacije mogu pridonijeti smanjenju rizika povezanih s hranom i poboljšanju zdravlja potrošača diljem svijeta. Kroz zajedničku akciju, možemo raditi prema cilju postizanja sigurne hrane i osigurati da se svatko može pouzdati u kvalitetu hrane koju konzumira.

Poboljšanje prehrambenih standarda: Vlade, regulatorna tijela i prehrambena industrija trebaju provoditi stroge standarde sigurnosti hrane, kao što su dobre higijenske prakse, sistemi praćenja i kontrola, certifikacije i inspekcije kako bi se osigurala sigurna proizvodnja, prerada i distribucija hrane.

Međunarodno tijelo za postavljanje standarda sigurnosti i kvalitete hrane je Komisija za Codex Alimentarius ili skraćeno Codex. Codex je mjesto gdje predstavnici 188 zemalja članica i 1 organizacije članice (Europska unija) rade zajedno kako bi osigurali sigurnost hrane.

Oni definišu  maksimalne nivoe aditiva, kontaminanata, ostataka pesticida i veterinarskih lijekova koje svi mogu sigurno konzumirati.

Nadalje, standardi određuju kako se hrana treba mjeriti, pakovati i transportovati  kako bi bila sigurna.

Zahvaljujući primjeni standarda o stvarima kao što su prehrambena vrijednost i označavanje alergena, potrošači mogu znati hoće li hrana biti dobra za njih.

Codex Alimentarius ima 236 standarda, 84 smjernice, 56 kodeksa prakse, 126 maksimalnih razinak ontaminanata u hrani i preko 10 000  kvantitativnih standarda koji pokrivaju maksimalne razine aditiva u hrani i maksimalne granice rezidua pesticida i veterinarskih lijekova u hrani.

Od 2016. Codex Trust Fund, zajednički program FAO-a i WHO-a za poboljšanje sudjelovanja u Codexu, podupire 50 zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji u jačanju njihovih institucija kako bi učinkovitije sudjelovale u radu Codexa.

Djeca mlađa od 5 godina čine 9 posto stanovništva, ali su zahvaćeni sa  40 posto od ukupnog broja bolesti koje se prenose hranom.

Sigurna i hranjiva hrana koristi rastu i razvoju djeteta poboljšavajući intelektualni i fizički potencijal, kao i povećavajući školski uspjeh i radnu produktivnost u odrasloj dobi.

Mikrobi otporni na antimikrobne tvari mogu se prenijeti prehrambenim lancem, izravnim kontaktom između životinja i ljudi ili kroz okoliš.

Procjenjuje se da svake godine oko 5 miliona ljudi umre diljem svijeta zbog infekcija Oni utvrđuju kriterije koje hrana treba zadovoljiti kako bi zaštitili potrošače i uspostavili povjerenje u proizvod.

Preko 200 bolesti uzrokovano je konzumacijom hrane kontaminirane bakterijama, virusima, parazitima ili hemijskim tvarima poput teških metala.

Edukacija i osvještavanje:

Potrošači trebaju biti edukovani o sigurnoj prehrani, pravilnoj manipulaciji hranom, pranju ruku, skladištenju hrane i prepoznavanju znakova kontaminacije ili kvarenja hrane.

Kada jedete, kako znate da je vaša hrana sigurna? Vjerojatno ste oprali ruke, očistili kuhinjsko
posuđe i skuhali hranu na odgovarajuću temperaturu, sve dobre prakse za sigurnost hrane.

Vjerojatno ste čitali etikete na ambalaži hrane da biste vidjeli koje sastojke proizvod sadrži ili kako ga kuhati. A možda ste i nesvjesni toga povjerovali svima koji sudjeluju u uzgoju, preradi, pakiranju, distribuciji i pripremi vaše hrane na pravi način kako biste u njoj mogli uživati, a da se ne razbolite. Vaša je hrana bila sigurna, a vaše povjerenje opravdano jer su ljudi uključeni u izradu vaše hrane – bilo u blizini vašeg doma ili na drugom kraju svijeta – slijedili utvrđenu praksu sigurnosti hrane, koja je transparentno dostupna u obliku standarda

Međunarodna saradnja: Saradnja između država, organizacija i dionika ključna je za sprječavanje i rješavanje globalnih problema sigurnosti hrane. Podržavanje razmjene informacija, tehnologija i najboljih praksi može pomoći u izgradnji snažnih sistema sigurnosti hrane diljem svijeta.

Codex djeluje s mandatom zaštite zdravlja potrošača i osiguravanja poštene prakse u trgovini hranom. Tehnički odbori rade na izradi tekstova za standarde, smjernice i kodekse prakse na transparentan i uključiv način. Poduprti znanstvenim savjetima globalnih stručnih skupina predvođenih FAO-om i WHO-om, tekstovi su razvijeni uz doprinos 243 organizacije promatrača, uključujući industriju i udruge potrošača.

Na sigurnost hrane utječe zdravlje životinja, biljaka i okoliš u kojem se proizvodi. Usvajanje holističkog One Health pristupa sigurnosti hrane omogućit će bolji sistem sigurnosti hrane. Mikrobna, hemijska ili fizička kontaminacija hrane može se smanjiti ili svesti na najmanju moguću mjeru primjenom standarda sigurnosti hrane

Praćenje i istraživanje: Kontinuirano praćenje prehrambenog lanca, istraživanje i inovacije ključni su za otkrivanje novih prijetnji sigurnosti hrane, identifikaciju rizičnih područja i razvoj učinkovitih rješenja.

Svake godine ‘kodeks hrane’ raste – uvode se novi standardi, a postojeći ažuriraju kada novi podaci postanu dostupni. Godine 2023., kad Codex navršava 60 godina, slavimo prehrambene standarde za definiranje puta do sigurne hrane za sve posvuda.

Bez obzira ko ste ili što radite, igrate važnu ulogu u osiguravanju sigurnosti hrane za jelo

Komunikacija i transfer znanja između prehrambenih kompanija, vladajućih struktura, inspekcijskih organa je ključna , a i osoblje i kupci imaju koristi od znanja i razumijevanja kako hrana ostaje sigurna, kako u fazi proizvodnje tako i nakon što je kupljena.

Potrebno je osigurati da su potrošači i zaposlenici u prehrambenoj industriji svjesni pravila i propisa na snazi te opasnosti zanemarivanja standarda sigurnosti hrane.

Svako radno mjesto mora osigurati da osoblje može jesti sigurne i zdrave obroke dok je na poslu. To znači postavljanje politika kako bi se osiguralo provođenje i poštivanje sigurnosnih standarda, osiguravanje pristupa objektima za pranje ruku, čistim mjestima za jelo i odgovarajućim prostorima za skladištenje hrane.

Ključne poruke

Sigurna hrana omogućuje unos hranjivih tvari, promiče dugoročni ljudski razvoj i postizanje nekoliko ciljeva održivog razvoja.

Sigurnost hrane zajednička je odgovornost koja uključuje cijeli opskrbni lanac, od proizvođača do potrošača.

U tom kontekstu, većinu bolesti koje se prenose hranom moguće je spriječiti pravilnim rukovanjem hranom i edukacijom na svim nivoima.

Samo kada je hrana sigurna može zadovoljiti prehrambene potrebe i pomoći odraslima da žive aktivan i zdrav život, a djeci da rastu i razvijaju se.

Svatko procjenjuje rizike za sigurnost hrane kao dio svojih svakodnevnih izbora. Te izbore donosep ojedinci, a kolektivno porodice , zajednice, kompanije i vlade.

Standardi za hranu pomažu osigurati sigurnost hrane. Uspostavljeni su prema stručnim savjetima naučnika za hranu,inžinjera prehambene tehnologija, mikrobiologa, veterinara, liječnika i toksikologa, da spomenemo samo neke.

Oni savjetuju kreatore politike koji su postupci potrebni u pogledue proizvodnje, prerade, rukovanja i pripreme hrane da bi hrana bila sigurna.

Provedba standarda, smjernica i kodeksa prakse duž lanca opskrbe hranom osigurava da je hrana sigurna i hranjiva kada dođe do potrošača, pridonoseći povjerenju potrošača u proizvode.

Standardi sigurnosti hrane pružaju zajedničku osnovu za razumijevanje i, u isto vrijeme, zajedničku osnovu za zajedničko djelovanje kako bismo osigurali da svi imamo koristi od sigurne hrane.

Osiguravajući da njihova roba zadovoljava prehrambene standarde, proizvođači i trgovci hranom stječu povjerenje svog tržišta i osiguravaju svoj prihod. Nesigurna hrana u trgovini može dovesti do zabrana izvoza i uništiti kompaniju, ali vlade mogu pomoći u zaštiti sredstava za život prehrambenih radnika uspostavom snažnog sistema kontrole hrane i rigorozne kontrole izvoza.

Praćenje i nadzor te drugi napori u prikupljanju podataka praćeni njihovom procjenom zajedno sa naučnim istraživanjem osiguravaju da imamo znanje i informacije za razvoj stručnih naučnih savjeta potrebnih za održavanje sigurne hrane unatoč promjenama u proizvodnom okruženju, tehnologiji prerade i navikama potrošača.

Back To Top