skip to Main Content
Na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu i sticanju osnovnih znanja iz higijene životnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Sl. List R BiH“, broj 30/88) obavlja se kurs higijenskog minimuma za osobe koje rade u proizvodnji i prometu namirnica na koji ih je poslodavac dužan uputiti svake četvrte godine tokom zaposlenja, a s ciljem unapređenja sanitarno-higijenskih uslova rada. U procesu edukacije osoba iz higijenskog minimuma provode se sve zakonom predviđene procedure za obuku u modernom centru za edukaciju Zavoda za javno zdravstvo u Zenici.
Back To Top