skip to Main Content

Naredbe Federalnog i Kantonalnog Štaba civilne zaštite, te federalnog Ministarstva zdravstva

Naredbe Federalnog i Kantonalnog Štaba civilne zaštite – nastojimo ih ažurirati na dnevnoj osnovi – ipak, ukoliko nedostaje neka Naredba na spisku u nastavku, posjetite homepage FŠCZ – Ovdje.

Naredbe Kriznog stožera/štaba Federalnog ministarstva zdravstva u cilju praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19).

Na 176. žurnoj sjednici Vlade Federacije BiH koja je održana 29.05.2020. godine, Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog stožera civilne zaštite, donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH. Temeljem citirane Odluke stanje prirodne nesreće prestaje sa danom 31.05.2020. godine, a zaključno sa 31.05.2020. godine prestaju važiti sve naredbe Federalnog stožera civilne zaštite, a time i ranije naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su donijete do 12.03.2020. godine.

U cilju zaštite zdravlja javnog zdravlja stanovništva, te uzimajući u obzir činjenicu da se i dalje prijavljuju slučajevi COVID-19 na području FBiH, Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ), kao i krizni stožeri kantonalnih ministarstava zdravstva nastavljaju obavljati svoje aktivnosti sukladno zakonima iz područja zdravstva kao i procjenama epidemiološke situacije u FBiH. To podrazumijeva i da Krizni stožer FMZ donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne stožere kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

PREUZIMANJA

Naredbe uredbe i preporukeDatumAkcijeNaredbe Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-154/20 od 29.04.2020. godine i 1240-6-148-154-1/20 od 14.05.2020.godine stavljaju se van snage27.05.2020

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-164/20 od 12.05.2020.godine, stavlja se van snage.27.05.2020

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-165/20 od 12.05.2020.godine, stavlja se van snage.27.05.2020

U ugostiteljskim objektima svih kategorija zabranjuje se upotreba i konzumiranje nargila (šiša), ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do 30.05.2020.godine.27.05.2020

Naređuje se Federalnoj upravi civilne zaštite da izvrši raspodjelu sredstava i opreme iz donacije Azerbejdžana, kantonalnim štabovima civilne zaštite27.05.2020

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-163/20 od 12.05.2020.godine, stavlja se van snage27.05.2020

Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-69/20 od 30.03.2020. godine, 12-40-6-148-69-1/20 od 17.04.2020. godine, 12-40-6148-69-2/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6-148-69-3/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju se van snage21.05.2020

Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da utvrdi proceduru stavljanja van snage rješenja federalnih sanitarnih inspektora o stavljanju pod zdravstveni nadzor i zabrani kretanja koja su izdata na osnovu naredbi Federalnog štaba civilne zaštite21.05.2020

Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-8/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1/20 od 28.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1 -1/20 od 17.04.2020. godine, 12-40-6-148-8-1-2/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6148-8-1-3/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju se van snage20.05.2020

Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-28/20 od 19.03.2020. godine, 12-40-6-148-28-1/20 od 17.04.2020. godine, 12-40-6148-28-2/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6-148-28-3/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju se van snage20.05.2020Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-144/20 od 24.04.2020. godine, 12-40-6-148-144-1/20 od 29.04.2020. godine, 12-40-6148-144-2/20 od 08.05.2020. godine i 12-40-6-148-144-3/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju se van snage20.05.2020Naredbe br. 12-40-6-148-146/20 od 24.04.2020. godine i 12-40-6-148-146-1/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbe građanima Federacije BiH o korištenju zaštitne opreme i poštivanju socijalne distance od najmanje 2m14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-2/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-2-1/20 od 29.04.2020. godine primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na aktiviranje svih kantonalnih, općinskih štabova CZ na suzbijanju zarazne bolesti koronavirusa14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-3/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-3-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-3-2/20 od 29.04.2020. godine primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na direktora FUCZ14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-4/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-4-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-4-2/20 od 29.04.2020. godine primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbe kliničkim centrima14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-5/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-5-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-5-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na funkcionisanje kantonalnih operativnih centara CZ14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-8/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1/20 od 28.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6148-8-1-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na zdravstveni nadzor i izolaciju vozača u međunarodnom transportu14.05.2020

U naredbama Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-9/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-9-1/20 od 27.03.2020. godine i 12-40-6-1489-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-9-1-2/20 od 29.04.2020. godine, tačka 1. mijenja se i glasi: „Dozvoljava se javno okupljanje u zatvorenom prostoru, uz osiguranje 10m2 po osobi uz poštivanje epidemioloških mjera.”14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-14/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-14-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-14-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-406-148-14-1-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na rad šalter sala14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-16/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-16-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-16-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-406-148-16-1-2/20 od 29.04.2020.godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na dezinfekciju poslovnih površina i sredstava javnog prevoza14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-17/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-17-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-17-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-406-148-17-1-2/20 od 29.04.2020. godine primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na posjete i izlaske svih štićenika ustanova socijalne zaštite i KPZ14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-20/20 od 18.03.2020. godine i 12-40-6-148-20-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-20-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbe općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite o mobilizaciji ljudstva, opreme i sredstava iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-24/20 od 19.03.2020. godine, 12-40-6-148-24-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-24-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-24-1-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na organizovanje trijažnih punktova14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-28/20 od 19.03.2020. godine, 12-40-6-148-28-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-28-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na Naredbe Federalnoj upravi za inspekcijske poslove14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-41/20 od 22.03.2020. godine, 12-40-6-148-41-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-41-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbu svim zdravstvenim ustanova u FBiH za uspostavu otvorene telefonske linije za građane14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-47/20 od 24.03.2020. godine, 12-40-6-148-47-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-47-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na preporuku kantonalnim inspekcijskim organima i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-59/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-59-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-59-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbe za policijske službenike14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-64/20 od 28.03.2020. godine, 12-40-6-148-64-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-64-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbe kantonalnim i gradskim i općinskim štabovima da ne donose odluke koje nisu usaglašene sa FŠCZ14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-69/20 od 30.03.2020. godine, 12-40-6-148-69-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-69-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbe o zabrani kretanja građana na području FBiH od 20:00 do 5:00, te naređuje se obavezno poštivanje epidemiološko-zaštitnih mjera14.05.2020

Naredbe br. 12-40-6-148-144/20 od 24.04.2020. godine, 12-40-6-148-144-1/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6-148-144-2/20 od 08.05.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na medicinski nadzor nad osobama u međunarodnom transportu14.05.2020

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite broj 12-40-6-148-149/20 od 29.04.2020. godine, stavlja se van snage, a odnosi se na Naredbu FUCZ da stavi na raspolaganje opremu (invazivne respiratore) kliničkim centrima i kantonalnim štabovima civilne zaštite14.05.2020

U Naredbi broj 12-40-6-148-154/20 od 29.04.2020. godine, u tački 2. brojevi:”14/1 1 ” zamjenjuju se brojevima: ”42/11. Naredba iz tačke 1. ove naredbe primjenjuje se do 30.05.2020. godine, a odnosi se na Naredbu o organizovanju rada trgovina u i izvan shoping centara, a koja se odnosi na trgovine na veliko i malo, uslužne djelatnosti, male obrte i srodne djelatnosti14.05.2020

Naređuje se Federalnoj upravi civilne zaštite da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava14.05.2020

Naređuje se privremena obustava pružanja usluga javnih bazena i kupališta14.05.2020

Naredba o raspodjeli zaštitne medicinske opreme i sredstava iz donacije Vlade Republike Turske12.05.2020

Naredba o raspodjeli zaštitne medicinske opreme i sredstava iz donacije Vlade Republike Austrije12.05.2020

Naredba o radu javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika na području Federacije BiH12.05.2020

Naredba o radu ugostiteljskih objekata svih kategorija i hotela12.05.2020

Naredba o radu privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području FBIH12.05.2020

Zaključak o zaduženju kantonalnih štabova civilne zaštite da razmotre mogućnost rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola uz poštivanje epidemioloških mjera12.05.2020

Izmjena naredbe broj: 12-40-6-148-144/20 i 12-40-6-148-144-1/20, a koje se odnose na medicinski nadzor nad osobama u međunarodnom transportu08.05.2020

Izmjena naredbe 12-40-6-148-143/20 od 24.4.2020, a koja se odnosi na kretanje osoba starijih od 65 i mlađih od 18 godina29.04.2020

Naredba FUCZ da stavi na raspolaganje opremu (invazivne respiratore) kliničkim centrima i kantonalnim štabovima civilne zaštite29.04.2020

Naredba FUCZ da izvrši raspodjelu testova za koronavirus (COVID 19)29.04.2020

Naredba FUCZ da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava Zavodima za javno zdravstvo29.04.2020

Naredba FUCZ da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu federalnim ministarstvima, upravama, upravnim organizacijama i socijalnim ustanovama29.04.2020

Naredba FUCZ da ustupi na korištenje 14 kamera za mjerenje tjelesne temperature Federalnoj upravi za inspekcijske poslove29.04.2020

Naredba o organizovanju rada trgovina u i izvan shoping centara, a koja se odnosi na trgovine na veliko i malo, uslužne djelatnosti, male obrte i srodne djelatnosti29.04.2020

Naredba o zabrani okupljanja na jednom mjestu za više od 5 osoba, te zabrana kretanja u periodu od 22:00 do 5:0029.04.2020

Naredba zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, da pružanje svojih usluga organizuju u skladu s epidemiološkom situacijom COVID-1929.04.2020

Naredba broj: 12-40-6-148-146/20 od 24.4.2020. godine, primjenjuje se do 15.5.2020. godine. , a odnosi se na nošenje zaštitnih rukavica, maski i poštivanje socijalne distance29.04.2020

Naredbe broj: 12-40-6-148-59/20 od 27.3.2020.godine i 12-40-6-148-59-1/20 od 17.4.2020. godine, primjenjuju se do 15.5.2020. godine.29.04.2020

Naredba FUCZ da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama24.04.2020

Naredba FUCZ da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava zdravstvenim ustanovama24.04.2020

Naredba o izmjeni zabrane kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina24.04.2020

Naredba FŠCZ o stavljanju van snage naredbi br. 12-40-6-148-120/20 od 10.04.2020. godine, 12-40-6-148-120-1/20 od 11.04.2020. godine i 12-40-6-148-120-1-1/20 od 17.04.2020. godine24.04.2020

Naredba o ukidanju zabranje kretanja u period od 20:00 do 5:0024.04.2020

Izmjena naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-120-2/20 od 24.4.2020 godine.24.04.2020

Naredba građanima Federacije BiH o korištenju zaštitne opreme i poštivanja socijalne distance od najmanje 2m24.04.2020

Naredba o raspodjeli transportnih medija i briseva21.04.2020

Naredba o raspodjeli testova za korona virus21.04.2020

Naredba o raspodjeli hirurških maski KUCZ21.04.2020

Naredba o raspodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme KUCZ21.04.2020

Naredba o raspodjeli hirurških maski MoBiH i FUP21.04.2020

Naredba o raspodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme federalnim upravama i upravnim21.04.2020

Naredba o raspodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Stomatološki fakultet u Sarajevu21.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba o uvođenju zabrane kretanja građana na području FBiH17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga u ugostiteljskim objektima17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba o privremenoj obustavi pružanja usluga, kina, muzeja i drugo17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju o određivanju mjera izolacije17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba o postavljanju pokretnih EKO WC kabina na GP17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba o otkazivanju odrzavanja svih javnih skupova u FBiH17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba o određivanju prostora za karantin17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba o obustavi rada u djelatnosti trgovine na području FBiH17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba licima koja ulaze u BiH na GP u FBiH17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba Kriznom štabovima zdravstva17.04.2020

Naredba za stavljanje na raspolaganje zaštitnih odijela KŠCZ17.04.2020

Naredba o obustavi rada u djelatnosti trgovine na području FBiH17.04.2020

Naredba za stavljanje na raspolaganje zaštitne opreme i sredstava Veterinarskom institutu17.04.2020

Naredba za stavljanje na raspolaganje zaštitne opreme humanitarnim organizacijama i volonterima17.04.2020

Naredba za stavljanje na raspolaganje zaštitne opreme za ministarstva, uprave i upravne organizacije u FBiH17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba o zabrani kretanju i zadržavanju na otvorenom prostoru i prevozu u taksi vozilima17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba o zdrastvenom nadzoru i izolaciji za vozače vozila u međunarodnom transportu17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba Privrednoj Gospodarskoj komori FBiH17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba Procedure zdrastvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba štabovima o donošenju naredbi17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba za federalne službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba za Federalni krizni štab i kantonalne krizne štabove ministarstava17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba za Federalnu upravu civilne zaštite17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba za izolaciju osoba za koje je izrečeno mjera pritvora ili kazne zatvora17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba za kantonalne operativne centre civilne zaštite17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba za obustavu posjeta i izlazaka migranata17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba za policijske službenike17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba za poljoprivredne proizvođače17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba za zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija u FBiH17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredba zdravstvenim ustanovima za otvoranje telefonske linije za građane17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredbe o uspostavljanju izolatorija na graničnim prelazima17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredbe općinskim gradskim štabovima civilne zaštite o mobilizaciji ljudstva, opreme i sredstava iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite17.04.2020

Produženi rok primjene II – Naredba bolničkim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH17.04.2020

Produženi rok primjene II – Naredba o dezinfekciji poslovnih prostora i sredstava javnog prevoza17.04.2020

Produženi rok primjene II – Naredba o obustavi posjeta i izlazaka štićenika u ustanovama socijalne zaštite i kazneno – popravnim17.04.2020

Produženi rok primjene II – Naredba o organizovanju načina rada šalter sala17.04.2020

Produženi rok primjene II – Naredba o provođenju vanrednih mjera dezinfekcije u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama17.04.2020

Produženi rok primjene II – Naredba o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na područiju FBiH17.04.2020

Produženi rok primjene II – Naredba za obustavu rada otvorenih pijačnih i tržnih prostora17.04.2020

Produženi rok primjene II – Naredba za osiguranja trijažnih punktova17.04.2020

Produženi rok primjene II – Naredba za za obustavu javnog prijevoza17.04.2020

Produženi rok primjene I – Naredbe kantonalnim kriznim štabovima zdravstva da izvrše preraspodjelu radnog vremena, zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama17.04.2020

Naredba o raspodjeli medicinskih sredstava i kreveta13.04.2020

Naredba o izuzimanju lica od obavezne mjere karantina koja ulaze u BiH na graničnim prelazima na prostoru FBiH11.04.2020

Naredba o izuzimanju poljoprivrednih proizvođača i trgovina poljoprivredne opreme iz naredbi o zabrani rada i kretanja na prostoru FBiH10.04.2020

Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Unsko-sanskog kantona10.04.2020

Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Posavskog kantona10.04.2020

Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Tuzlanskog Kantona10.04.2020

Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Zeničko-dobojskog kantona10.04.2020

Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Bosansko-podrinjskog kantona10.04.2020

Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Srednjobosanskog kantona10.04.2020

Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Zapadnohercegovačkog kantona10.04.2020

Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Sarajevskog kantona10.04.2020

Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Kantona 1010.04.2020

Naredba o uvođenju obavezne mjere karantina za sva lica koja ulaze u BiH na graničnim prelazima na prostoru FBiH10.04.2020

Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Hercegovačko-neretvanskog kantona10.04.2020

Naredba o raspodjeli zaštitnih sredstava i opreme za Graničnu policiju, Upravu za indirektno oporezivanje i Federalnu upravu za inspekcijske poslove08.04.2020

Naredba o postavljanju poktretnih EKO WC kabina na graničnim prelazima08.04.2020

Naredba o raspodjeli testova na korona virus za UKC Tuzla08.04.2020

Naredba o raspodjeli testova na korona virus06.04.2020

Naredba o raspodjeli transportnih medija i briseva06.04.2020

Naredbe o uspostavljanju izolatorija na graničnim prelazima06.04.2020

Naredba o raspodjeli transportnih medija i briseva Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo TK03.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme BH Pošti01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Federalnoj upravi policije01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Federalnoj upravi za inspekcijske poslove01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Federalnom zavodu za statistiku01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Zavodu DRIN01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Zavodu Bakovići01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Zavodu Hum01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Zavodu za tranfuzijsku medicinu Federacije BiH01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Vrhovnom sudu Federacije BiH01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Sudskoj policiji Federacije BiH01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Hrvatskoj pošti Mostar01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme SOS dječijem selu BiH01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Sektoru za međunarodnu operativnu policijsku saradnju01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu01.04.2020

Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona 1001.04.2020

Naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po riješenju nadležnog organa kojom se određuje mjera izolacije30.03.2020

Naredba o zabrani kretanja građana na području FBiH od 20:00 do 5:00, te naređuje se obavezno poštivanje epidemiološko-zaštitnih mjera29.03.2020

Naredba za izmjene naredbe za vozače transportnih teretnih vozila28.03.2020

Zaključak da se uz saglasnost Vlade FBIH stavi na raspolaganje dezinfekciono sredstvo SEMI SAN T 6528.03.2020

Naredba Kriznom štabu federalnog ministarstva zdravstva i kriznim štabovima kantona da usklade naredbe sa nadležnim štabovima CZ28.03.2020

Naredba kantonalnim i gradskim i općinskim štabovima da ne donose odluke koje nisu usaglašene sa FŠCZ28.03.2020

Naredba o raspodjeli transportnih medija, briseva i testova za korona virus28.03.2020

Naredba za policijske službenike27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba bolničkim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba o dezinfekciji poslovnih prostora i sredstava javnog prevoza27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba o obustavi posjeta i izlazaka štičenika u ustanovama socijalne zaštite i kazneno – popravnim zavodima27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba o organizovanju načina rada šalter sala27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba o otkazivanju održavanja svih javnih skupova u FBiH27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba o privremenoj obustavi pružanja usluga, kina, muzeja i drugo27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga u ugostiteljskim objektima27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba o provođenju vanrednih mjera dezinfekcije u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području FBiH27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba za obustavu rada otvorenih pijačnih i tržnih prostora27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba za osiguranja trijažnih punktova27.03.2020

Produženi rok primjene – Naredba za obustavu javnog prijevoza27.03.2020

Produženi rok primjene i dopuna- Naredba za obustavu rada trgovina27.03.2020

Naredba Zavodu za javno zdravstvo FBiH povodom najavljenog dolaska čarter leta iz Rima26.03.2020

Naredba o izuzimanju vozača teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu u vrijeme zabrane kretanja25.03.2020

Naredba za obustavu posjeta i izlazaka migranata24.03.2020

Naredba za zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija u FBiH24.03.2020

Naredba zdravstvenim ustanovima za otvaranje telefonske linije za građane22.03.2020

Naredba o zabrani kretanju i zadržavanju na otvorenom prostoru i prevozu u taksi vozilima22.03.2020

Naredba o uvođenju zabrane kretanja građana na području FBiH21.03.2020

Naredba Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH20.03.2020

Naredba o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području FBiH20.03.2020

Naredba bolničkim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH20.03.2020

Naredba za izolaciju osoba za koje je izrečeno mjera pritvora ili kazne zatvora19.03.2020

Naredba za obustavu rada otvorenih pijačnih i tržnih prostora19.03.2020

Naredba za za obustavu javnog prijevoza19.03.2020

Naredba za obustavu rada trgovina19.03.2020

Naredba za osiguranja trijažnih punktova19.03.2020

Naredbe kantonalnim kriznim štabovima zdravstva da izvrše preraspodjelu radnog vremena, zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama18.03.2020

Naredbe općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite o mobilizaciji ljudstva, opreme i sredstava iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite18.03.2020

Naredba o obustavi posjeta i izlazaka štićenika u ustanovama socijalne zaštite i kazneno – popravnim zavodima17.03.2020

Naredba o dezinfekciji poslovnih prostora i sredstava javnog prevoza17.03.2020

Naredba o provođenju vanrednih mjera dezinfekcije u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama17.03.2020

Naredba o organizovanju načina rada šalter sala17.03.2020

Naredba o organizovanju načina rada trgovinama osnovnim prehrambenim artiklima17.03.2020

Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama17.03.2020

Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga u ugostiteljskim objektima17.03.2020

Naredba o privremenoj obustavi pružanja usluga, kina, muzeja i drugo17.03.2020

Naredba o otkazivanju odrzavanja svih javnih skupova u FBiH17.03.2020

Naredba o zdravstvenom nadzoru i izolaciji za vozače vozila u međunarodnom transportu17.03.2020

Naredba Procedure zdrastvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu17.03.2020

Naredba za Federalni krizni štab i kantonalne krizne štabove ministarstava17.03.2020

Naredba za kantonalne operativne centre civilne zaštite17.03.2020

Naredba za federalne službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć17.03.2020

Naredba za kantonalne, općinske/gradske štabove civilne zaštite17.03.2020

Naredba za Federalnu upravu civilne zaštite17.03.2020

Federalno ministarstvo zdravstva

Naredbe uredbe i preporuke Datum Akcije
Naredba broj: 01-33-1472/20 od 12.3.2020.godine. 12.03.2020
Naredba broj: 01-33-1426/20 od 11.3.2020.godine. 11.03.2020
Naredba broj: 01-33-1385/20 od 10.3.2020.godine. 10.03.2020
Naredba broj: 01-33-Sl/20 od 6.3.2020.godine. 06.03.2020
Naredba broj: 01-33-SL/20 od 3.3.2020.godine. 03.03.2020
Naredba broj: 01-33-1051/20 od 24.2.2020.godine. 24.02.2020
Naredba broj: 01-33-0625/20 od 5.2.2020.godine. 05.02.2020
Naredba broj: 01-33-0547/20 od 3.2.2020.godine. 03.02.2020

Back To Top