skip to Main Content

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- laborat.potrošni materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- održavanje softwera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 1 – usl.servis lab.opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 2 – usl.servis lab.opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usl.zbrinjavanja farmaceutskog i hemijskog otpada

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 1 – lab.potr.materijal mart

Odluka o poništenju postupka nabavke- LOT 2 – lab.potr.materijal mart

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- meningokokna vakcina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- servis i rez.dijelovi vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge štampanja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 1 i LOT 2 – vakcine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 3 i LOT 4 – vakcine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 1 – lab.potrošni materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 2 – lab.potrošni materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 3 – lab.potrošni materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 4 – lab.potrošni materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 5 – lab.potrošni materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 6 – lab.potrošni materijal

Odluka o poništenju postupka – LOT 7 – lab.potošni materijal juni

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 8 – lab.potrošni materijal

Back To Top