skip to Main Content

FOTO: AKAZ-ov stručni seminar “Učinkovitost sistema sigurnosti u zdravstvenim ustanovama”

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je u Sarajevu danas (četvrtak) i sutra (petak) domaćin stručnog skupa na kojem učestvuju i predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2023., Stručni seminar za koordinatore kvaliteta, vanjske ocjenjivače kvaliteta, facilitatore, menadžere ustanova, zdravstvene radnike i saradnike održava se na Ilidži, na temu „Učinkovitost sistema sigurnosti u zdravstvenim ustanovama“.

Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH“ u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) održavaju u decembru u formi simpozija i predstavljaju godišnji pregled aktivnosti AKAZ-a i dešavanja iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Na ovaj način AKAZ svake godine pruža priliku svim učesnicima u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu prepoznaje (zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, korisnici zdravstvenih usluga, zavodi za javno zdravstvo, zavodi zdravstvenog osiguranja, komore i udruženja zdravstvenih radnika te ministarstva zdravstva), da budu kontinuirano uključeni i informirani o ovoj oblasti.

Dani kvaliteta su i prilika za stalne vanjske saradnike Agencije (koordinatore kvaliteta, vanjske ocjenjivače, facilitatore i predavače) da ažuriraju znanja okviru posebnog godišnjeg programa u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta koja su im od koristi u praksi i prilikom budućeg angažmana od strane AKAZ-a.

Među dvadesetak tema ove godine jedan od predavača je i doc.dr. Nino hasanica, načelnik Službe za školsku higijenu sa temom “(Potreba) Standardizacija Službe za školsku higijenu”. Na skupu kao predstavnici INZ-a su i zaposlenici Nada Huseinspahić, Lejla Baručija, Sead Begagić i Benjamin Čaušević.

Direktor AKAZ-a Salih Valjevac kaže za tu manifestaciju da je tradicionalna i jedna u nizu aktivnosti koje Agencija provodi u cilju edukacije djelatnika u zdravstvu, kad se radi o uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama. Osim edukacije, ta manifestacija je i prilika za razmjenu dobre prakse između koordinatora kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, menadžera i drugih.

Na pitanje za trenutno stanje u zdravstvu u Federaciji BiH, direktor Valjevac kaže ‘ne možemo se pohvaliti da imamo optimalnu sliku zato što nažalost više od 50 posto zdravstvenih ustanova još nije certificirano, niti akreditirano’.

– Ustanove koje to jesu, zaista su uložile veliki trud, ispunile veliki broj standarda sigurnosti i kvaliteta, organizovale svoj sistem, napisale hiljade procedura po kojima uposlenici rade svoje poslove. Međutim, nažalost, imamo situaciju da još pogotovo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti veliki broj zdravstvenih ustanova nije ni započeo taj proces iako je zakonska obaveza ispunjavanje standarda sigurnosti i certifikacije od AKAZ-a – kazao je Feni prije početka skupa.

Valjevac naglašava da Agencija ima mnogo vanjskih saradnika koji ocjenjuju zdravstvene ustanove, u smislu ispunjavanja standarda sigurnosti i kvaliteta. Te standarde propisuje AKAZ.

Dvodnevni stručni seminar o temi “Učinkovitost sistema sigurnosti u zdravstvenim ustanovama” počeo je danas, a otvaranju je prisustvovao federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac.

Organizatori su, već u najavi tog događaja, naglasili dolazak oko 200 predavača, učesnika i gostiju kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, kantonalnih/županijskih zavoda za javno zdravstvo i zavoda zdravstvenog osiguranja, bolnica i domova zdravlja, privatnih zdravstvenih ustanova, udruženja pacijenata i sredstava javnog informisanja.

Back To Top